Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków właściwych do utrzymania należytej higieny osobistej z dnia 2014-07-03.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
KMP.571.26.2014
Data sprawy:
2014-07-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków właściwych do utrzymania należytej higieny osobistej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionowała przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, określające warunki korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn z ciepłej kąpieli. W kwestionowanych przepisach został ustalony minimalny standard w zakresie utrzymania higieny osobistej osób pozbawionych wolności. Skazany (tymczasowo aresztowany) korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli. Standard ten może zostać podwyższony, jednak wszelkie decyzje w tym zakresie zostały przez normodawcę pozostawione administracji więziennej. Celem regulacji było, jak należy sądzić, ograniczenie wydatków ponoszonych w związku z organizacją ciepłej kąpieli, a także umożliwienie jednostkom Służby Więziennej elastycznego dostosowania możliwości realizacji kąpieli do warunków panujących w placówce. Zaskarżone przepisy zostały wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie Kodeksu karnego wykonawczego. Upoważnienie to nie zawierało umocowania dla Ministra Sprawiedliwości do wprowadzenia w rozporządzeniu regulacji będących konkretyzacją wynikającego z Kodeksu karnego wykonawczego prawa skazanego (tymczasowo aresztowanego) do odpowiednich warunków higieny. Kwestionowane przepisy rozporządzeń zostały wydane z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Zapewnienie osadzonym kąpieli tylko raz w tygodniu nie może być uznane za traktowanie humanitarne, co stoi w sprzeczności z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym wykonawczym oraz Konstytucji RP. Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji stale zalecają wprowadzenie dodatkowej kąpieli dla skazanych mężczyzn, tak by spełnić minimalne wymagania zawarte w normach międzynarodowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: