Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku podstaw prawnych do orzekania przez komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 2014-10-22.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7063.8.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku podstaw prawnych do orzekania przez komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące braku podstaw prawnych do orzekania przez komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Problem ten, sygnalizowany w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2013 r. wynika z niedociągnięć legislacyjnych związanych z wejściem w życie ustawy o Służbie Więziennej. Ustawa ta nie zawierała przepisów, które określałyby sposób lub zasady ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej, nie zawierała też ustawowego upoważnienia do wydania rozporządzenia regulującego tę tematykę. Oczekiwane zmiany w ustawie o Służbie Więziennej wprowadziła ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, poprzez dodanie przepisu zobowiązującego Ministra Sprawiedliwości do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, mającego na względzie aktualny stan wiedzy medycznej. Oczekiwany akt wykonawczy nie został jednak wprowadzony do obiegu prawnego. Jego brak wpływa negatywnie na prawa i wolności obywatelskie funkcjonariuszy Służby Więziennej, pozbawiając ich możliwości stawania przed komisjami lekarskimi MSW, które mogłyby orzec o stopniu uszczerbku procentowego na zdrowiu, a w konsekwencji uzyskania w rozsądnym terminie świadczenia odszkodowawczego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o spowodowanie przyspieszenia prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej, mającego na względzie aktualny stan wiedzy medycznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-10-30
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (30.10.2014 r.) poinformował, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej, wydawane na podstawie art. 118 ust. 19 ustawy o Służbie Więziennej zostało w dniu 28 października 2014 r. podpisane przez Ministra Sprawiedliwości i przekazane Rządowemu Centrum Legislacji do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.