Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prawnej regulacji wykonywania testów genetycznych z dnia 2014-10-22.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.5002.1.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prawnej regulacji wykonywania testów genetycznych.

Rzecznik powraca do problemu opisywanego we wcześniejszym wystąpieniu z dnia 25 czerwca 2014 r. do Prezesa Rady Ministrów. Z szeregu analiz i konsultacji przeprowadzonych przez Rzecznika wynika, że brak kompleksowych rozwiązań kwestii wykonywania testów genetycznych może skutkować występującymi z coraz większą częstotliwością naruszeniami wolności i praw obywateli. Z punktu widzenia ochrony praw jednostki konieczne jest wprowadzenie prawnych gwarancji służących zapewnieniu właściwej ochrony godności, zdrowia, życia prywatności oraz autonomii informacyjnej i decyzyjnej jednostki przy przeprowadzaniu badań genetycznych. Rzecznik Praw Obywatelskich we wcześniejszym wystąpieniu w tej sprawie skierowała do Prezesa Rady Ministrów prośbę o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych o charakterze ponadresortowym, zmierzających do stworzenia ogólnych zasad prowadzenia badań genetycznych. Prezes Rady Ministrów zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Minister Zdrowia poparł postulaty Rzecznika i zdecydował się wystąpić z wnioskiem o powołanie międzyresortowego zespołu, który prowadziłby prace legislacyjne nad projektowaniem ustawy, wykorzystując osiągnięte już efekty pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o dalszych działaniach podjętych przez Radę Ministrów w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-10-22
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (27.03.2015 r.) poinformowała, że w Ministerstwie Zdrowia trwają pilne prace nad wydaniem zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu roboczego mającego na celu realizację prac nad prawną regulacją wykonywania testów genetycznych dla celów zdrowotnych, poprzedzającego powołanie zespołu międzyresortowego.