Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z dnia 2014-10-23.

Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.75.2014
Data sprawy:
2014-10-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne, tj. określonych przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co do zasady, składki na Fundusz Pracy opłaca się od ustalonych kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Opłacanie składki na Fundusz Pracy daje uprawnienie do uzyskania, po spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych.

W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw dodano przepis, zgodnie z którym od dnia 24 sierpnia 2005 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ustawodawca uznał konieczność wprowadzenia preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla osób podejmujących prowadzenie pozarolniczej działalności, jednak nie przewidział żadnych rozwiązań po stronie rynku pracy. Sytuacja ta budzi niezadowolenie tych osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą objętą obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, natomiast nie mogły, nawet dobrowolnie, opłacać składki na Fundusz Pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-11-07
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (07.11.2014 r.) stwierdził, że w jego opinii brak jest uzasadnienia dla przyjęcia rozwiązania polegającego na umożliwieniu uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które skorzystały z prawa wyboru preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Ustawodawca przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym osoba nie może dwukrotnie odnieść korzyści z faktu preferencyjnego oskładkowania – raz opłacając niższą składkę, zaś drugi raz nabywając z tego tytułu prawo do zasiłku dla bezrobotnych.