Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczenia w uzyskaniu dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego z dnia 2014-10-24.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.553.1.2014
Data sprawy:
2014-10-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczenia w uzyskaniu dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do problemu niemożności uzyskania przez opiekunów sprawujących pieczę zastępczą dodatkowych środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z wypoczynkiem dzieci w wieku poniżej 6 roku życia i powyżej 18 roku życia. Zdaniem Rzecznika ustawodawca w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sposób nieuprawniony preferuje grupę dzieci uprawnionych do uzyskania dofinansowania w stosunku do pozostałych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a rozwiązanie takie godzi w zagwarantowaną konstytucyjnie zasadę równości. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapewniła, że stanowisko Rzecznika zostanie wzięte pod uwagę przy najbliższej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednakże ostatnia nowelizacja tej ustawy rozwiązała opisany problem tylko połowicznie. Utrzymanie aktualnego stanu prawnego pozostaje w sprzeczności z celem tej ustawy o godzi w prawa dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Powoduje bowiem, że grupa dzieci przebywających w tej formie pieczy zastępczej nie będzie korzystała z prawa do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, gdyż opiekun będzie mógł otrzymać dofinansowanie tylko na wypoczynek dzieci w wieku 6-18 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ustosunkowanie się do podnoszonych wątpliwości oraz poinformowanie o zamierzeniach w zakresie skutecznego zabezpieczenia praw dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-11-14
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (14.11.2014 r.) poinformował, że problem poruszony w wystąpieniu Rzecznika jest znany Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. W najbliższym czasie podjęte zostaną odpowiednie kroki mające na celu usunięcie ograniczenia w uzyskaniu dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.