Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności dostępu do informacji publicznej z dnia 2014-10-24.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.4505.2014
Data sprawy:
2014-10-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności dostępu do informacji publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich wystąpieniach wielokrotnie podejmowała problem zapewnienia osobom przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych dostępu do informacji publicznej, dlatego też z dużym zadowoleniem przyjęła informację o stworzeniu skazanym możliwości dostępu do stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji oraz biuletynu Informacji Publicznej RPO. Niestety, część wniosków wpływających od osób skazanych wskazuje, że w dalszym ciągu wielu z nich jest pozbawionych dostępu do informacji publicznej zamieszczonej na stronie internetowej BIP RPO. Skazani podnoszą, że administracja jednostki penitencjarnej odmówiła im dostępu do wskazanej strony internetowej z uwagi na brak stanowiska komputerowego lub brak uprawnień do korzystania z takiej możliwości. Na tej podstawie można przyjąć założenie, że nie we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych skazani zostali odpowiednio powiadomieni o wprowadzeniu możliwości korzystania na miejscu z dostępu do informacji publicznej oraz o obowiązujących w tym zakresie zasadach. Wydaje się zatem, że założony cel zapewnienia osadzonym dostępu do informacji publicznej za pośrednictwem BIP nie został jeszcze osiągnięty. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie potrzeby zintensyfikowania działań zmierzających do zorganizowania we wszystkich jednostkach penitencjarnych stanowisk komputerowych z dostępem do wybranych stron internetowych i umożliwienie wszystkim skazanym korzystania z nich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-11-26
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (26.11.2014 r.) poinformował, że w drugim kwartale 2014 r. dokonano rekonfiguracji usługi „Internet dla osadzonych”, umożliwiając osadzonym dostęp do stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz Rządowego Centrum Legislacji. Jak wynika z zebranych danych, we wszystkich jednostkach penitencjarnych takie stanowiska zostały uruchomione. Przedstawiona w wystąpieniu Rzecznika propozycja poszerzenia informacji dla osadzonych na temat dostępu do stanowisk komputerowych poprzez uregulowanie w porządkach wewnętrznych jednostek penitencjarnych sposobu korzystania z nich wydaje się być normą. Określenie zasad dostępu do określonych stron internetowych, jak również jego czas czy miejsce mogłoby ulepszyć organizację w tym zakresie, jednak kwestia ta wymaga jeszcze rozważenia. Po ewentualnym podjęciu pozytywnej decyzji w tym zakresie podległe jednostki otrzymają polecenie zawarcia stosownych unormowań.