Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie czasu służby funkcjonariuszy Policji z dnia 2014-10-27.

Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
III.7044.65.2014
Data sprawy:
2014-10-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie czasu służby funkcjonariuszy Policji.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Zarząd Główny Niezależnego Związku Policjantów. W opinii Związku nierówność praw funkcjonariuszy spowodowana jest brakiem przepisu nakazującego konieczność obniżenia wymiaru czasu służby za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. Wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy, przysługujących funkcjonariuszom tylko na podstawie ustalonego grafiku służby nie znajduje, zdaniem Związku, racjonalnego uzasadnienia. Zróżnicowanie sytuacji prawnej funkcjonariuszy następuje w sposób przypadkowy, w zależności od tego, w jakie dni tygodnia przypadają ustawowo określone święta. Liczba świąt występujących w danym roku kalendarzowym w poszczególne dni tygodnia jest elementem losowym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-11-29
Opis odpowiedzi:
Komendant Główny Policji (29.11.2014 r.) stwierdził w odpowiedzi, że przedstawione Rzecznikowi Praw Obywatelskich postulaty wydają się nieuzasadnione. Jednocześnie wyjaśnił, że problematyka dotycząca czasu służby policjantów została uregulowana w ustawie o Policji oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Zgodnie z ustawą o Policji Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czas służby policjantów ma swoje przełożenie wynikające z obowiązku tej formacji zapewnienia przez czas ciągły szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Taki obowiązek nie spoczywa na pracownikach cywilnych. Z tego powodu regulacje prawne dotyczące ich stosunku pracy (zatrudnienia) są odmienne w wielu kwestiach. Jedną z nich jest możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy w związku ze świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela. Zagadnienie to reguluje Kodeks pracy. Jak podkreśla się w utrwalonym już orzecznictwie sądów administracyjnych, stosunek służbowy policjanta nie jest stosunkiem pracy, którego istotną cechą jest równorzędność stron. Stosunek służbowy policjanta jest stosunkiem administracyjnym, który charakteryzuje się brakiem równorzędności jego podmiotów: policjanta i organu administracji publicznej. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy cywilni, zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy, nie są tożsamymi grupami zawodowymi. Co więcej, Trybunał Konstytucyjny dopuszcza możliwość zróżnicowania regulacji prawnych w zakresie służb mundurowych i specjalnych, nie uznając tego za naruszenie zasad równości wobec prawa.