Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości gromadzenia przez osoby pozbawione wolności środków pieniężnych na rachunku bankowym, przeznaczonych na utrzymanie po zwolnieniu z zakładu karnego z dnia 2014-11-26.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.331.2014
Data sprawy:
2014-11-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości gromadzenia przez osoby pozbawione wolności środków pieniężnych na rachunku bankowym, przeznaczonych na utrzymanie po zwolnieniu z zakładu karnego.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do problemu niejednolitej praktyki w stosowaniu przepisu kodeksu karnego wykonawczego, który dotyczy gromadzenia na wybranym rachunku bankowym lub książeczce oszczędnościowej środków pieniężnych, przekazywanych skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonych na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie. Do Rzecznika wpływają liczne wnioski osób pozbawionych wolności, w których podnoszą, że w niektórych jednostkach penitencjarnych istnieje możliwość przekazania środków, o których mowa, na dowolnie wybrany rachunek bankowy, zaś w innych jednostkach penitencjarnych tylko na taki rachunek, którego skazany jest właścicielem lub współwłaścicielem. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie i rozważenie, z uwagi na rozbieżności interpretacyjne, możliwości podjęcia działań mających na celu przyjęcie, do czasu znowelizowania omawianego przepisu, jednolitej praktyki w jego stosowaniu przez organy postępowania wykonawczego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-02-05
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (05.02.2015 r.) wyjaśnił, że Sejm w dniu 15 stycznia 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Planowane wejście w życie ustawy ma nastąpić w dniu 1 lipca 2015 r. Ustawa ta wprowadza nowe zasady gromadzenia środków stanowiących tzw. żelazną kasę na oprocentowanym rachunku bankowym, niedostępnych dla skazanego i osób postronnych przed opuszczeniem przez niego zakładu karnego i wypłacanych skazanemu w gotówce z tą chwilą. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości podtrzymuje stanowisko wyrażone we wcześniejszej korespondencji, według którego wybranym rachunkiem bankowym jest dowolny rachunek bankowy wybrany przez skazanego, należący do samego skazanego bądź którego jest on współwłaścicielem lub należący do osoby trzeciej, w tym również niepowiązanej więzami prawnorodzinnymi ze skazanym. Stanowisko powyższe zostało już przekazane Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej. W razie zaistnienia takiej potrzeby zostanie temu organowi ponownie zwrócona uwaga na potrzebę takiej interpretacji tego przepisu, aby nie prowadziła do uszczuplenia uprawnień skazanego.