Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków do utrzymania należytej higieny osobistej z dnia 2014-11-28.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.5181.2014
Data sprawy:
2014-11-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków do utrzymania należytej higieny osobistej.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymała wniosek od skazanego, który sygnalizuje, że niektóre regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych są dyskryminujące. Zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku do rozporządzenia, niezatrudniony mężczyzna ma prawo otrzymać w ciągu miesiąca 100 gramów mydła, natomiast niezatrudniona kobieta 200 gramów. Zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności, zarówno osadzeni mężczyźni, jak i kobiety, mają obowiązek utrzymywać należytą czystość osobistą. Wydaje się zatem, że powinni otrzymywać w takiej samej ilości potrzebne do tego środki higieny. Wprawdzie zgodnie z przepisami regulaminów organizacyjno-porządkowych osadzeni mężczyźni korzystają co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli, a osadzone kobiety dwa razy w tygodniu, jednak nie może to stanowić uzasadnienia dla zróżnicowania ilości mydła wydawanego osadzonym. W ocenie Rzecznika powyższe zróżnicowanie narusza konstytucyjną zasadę równości. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie dokonania stosownej nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-01-14
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (14.01.2015 r.) stwierdził, że w obecnym porządku prawnym kwestie poruszane w wystąpieniu Rzecznika zostały uregulowane w sposób wystarczający dla pełnego wykonania przez osadzonych obowiązku utrzymania należytej higieny osobistej. Podczas prac nad rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych Centralny Zarząd Służby Więziennej przeprowadził analizę z której wynikało, że połowa osadzonych nie wykorzystuje przysługujących im norm mydła. Z tego względu uznano, że ilość wydawanego mydła powinna zostać na dotychczasowym poziomie, zwłaszcza że przewidziano regulację umożliwiającą wydanie osobie osadzonej środków higieny w przypadku ich utraty lub zniszczenia oraz zużycia. Dyrektor jednostki penitencjarnej nie może również odmówić wydania kolejnego środka higieny w sytuacji, gdy skazany nie posiada własnych środków finansowych wystarczających na zakup takiego środka. Ponadto skazany może za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, a tymczasowo aresztowany za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz dyrektora aresztu śledczego, korzystać ze środków higieny otrzymanych spoza jednostki penitencjarnej.