Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wątpliwości co do formy dokumentu wymaganego do odbioru zwrotu nadpłaty podatku przez członka rodziny podatnika z dnia 2014-12-03.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.158.2014
Data sprawy:
2014-12-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wątpliwości co do formy dokumentu wymaganego do odbioru zwrotu nadpłaty podatku przez członka rodziny podatnika.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg dotyczących trudności podatników, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych, z odbiorem zwrotu nadpłaty podatku. Niejednokrotnie osoby te nie posiadają rachunku bankowego ani nie decydują się na zwrot w formie przekazu pocztowego, ze względu na dodatkowe koszty. Wówczas udzielają pełnomocnictwa, zwykle członkowi rodziny, do odbioru zwrotu w kasie urzędu. Przepisy Ordynacji podatkowej nie regulują procedury udzielania pełnomocnictwa do odbioru zwrotu nadpłaty. W praktyce pojawiają się więc rozbieżne stanowiska co do formy, w jakiej podatnik powinien udzielić pełnomocnictwa do odbioru zwrotu nadpłaty. W ocenie niektórych organów, pisma upoważniające do odbioru zwrotu nadpłaty wymagają poświadczenia własnoręczności podpisu. Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymała również odmienne stanowisko, wyrażone w piśmie Ministerstwa Finansów. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ocenę problemu i zajęcie stanowiska w sprawie, także pod kątem ewentualnych zmian legislacyjnych, uwzględniających szczególną sytuację podatników będących osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-01-05
Opis odpowiedzi:
Minister Finansów (05.01.2015 r.) podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie wymagają poświadczenia własnoręczności podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie procesowym, dlatego też niezasadne byłoby nadmiarowe żądanie poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie w sprawach nieprocesowych. Ustanowienie pełnomocnika do odbioru pieniędzy w kasie urzędu skarbowego może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie. W ocenie Ministra Finansów żądanie przez niektóre organy poświadczenia własnoręczności podpisu osoby upoważniającej członka rodziny do odbioru zwrotu nadpłaty nie znajduje uzasadnienia. W celu wyeliminowania takich przypadków w przyszłości, do dyrektorów izb skarbowych zostanie skierowane pismo wyjaśniające wątpliwości dotyczące odbioru nadpłaty w kasie urzędu skarbowego, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego członkowi rodziny podatnika.