Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie odpowiedzialności zawodowej diagnostów samochodowych z dnia 2014-12-09.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.561.6.2014
Data sprawy:
2014-12-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie odpowiedzialności zawodowej diagnostów samochodowych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi dotyczące nadmiernej restrykcyjności sankcji administracyjnych przewidzianych w stosunku do diagnostów samochodowych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy te przewidują, że starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonania badań technicznych, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym zakresem i sposobem wykonania, a także w przypadku, gdy diagnosta wydał zaświadczenie lub dokonał wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. W ocenie Rzecznika omawiana regulacja zbyt daleko ingeruje w swobodę wykonywania zawodu, nie spełniając jednocześnie konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Nie przewiduje bowiem żadnej gradacji sankcji, której podlega diagnosta. Cofnięcie diagnoście uprawnień jest obligatoryjne i to niezależnie od stopnia przewinienia. Ponadto przepisy Prawa o ruchu drogowym nie przewidują stosowania instytucji przedawnienia co do czynu i momentu pociągnięcia diagnosty do odpowiedzialności. Tak ukształtowana sytuacja diagnosty jest wyjątkiem na tle pozostałych regulacji dotyczących odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli innych zawodów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie podjęcia działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów regulujących odpowiedzialność zawodową diagnosty samochodowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-12-09
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury i Rozwoju (13.01.2015 r.) poinformowała, że resort planuje rozpocząć prace nad gruntowną nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym m.in. odnośnie regulacji dotyczących badań technicznych pojazdów. Wystąpienie Rzecznika zostanie wzięte pod uwagę przy analizowaniu niezbędnego zakresu zmian przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów, w tym regulacji dotyczących diagnostów oraz nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.