Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przepisów regulujących status prawny asystentów nauczycieli z dnia 2014-12-23.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
III.7040.105.2014
Data sprawy:
2014-12-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przepisów regulujących status prawny asystentów nauczycieli.

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji w przedmiotowej sprawie, Rzecznik zauważa, że udzielone wyjaśnienia nie rozwiały zastrzeżeń wskazanych w poprzednim wystąpieniu. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, przepisy o pracownikach samorządowych, a nie Kodeks pracy. Do pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mają zastosowanie nie tylko przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, ale również akty wykonawcze do tej ustawy. Przepisów ustawy o systemie oświaty, odsyłających w zakresie zasad zatrudniania do Kodeksu pracy, nie należy traktować jako przepisów określających status osób niebędących nauczycielami i asystentów nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych. Oznacza to, że przepisy ustawy o systemie oświaty są wewnętrznie niespójne. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża nadzieję, że prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej analiza funkcjonowania w praktyce przepisów dotyczących zatrudniania asystentów nauczycieli i osób niebędących nauczycielami w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego doprowadzi do zmiany obowiązujących przepisów w kierunku sygnalizowanym przez Rzecznika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-02-02
Opis odpowiedzi:
Minister Edukacji Narodowej (02.02.2015 r.) podtrzymuje stanowisko wyrażone we wcześniejszej odpowiedzi, zgodnie z którym dokonanie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, polegającej na rozszerzeniu wykazu stanowisk pracowników samorządowych o stanowisko asystenta nauczyciela oraz osoby niebędącej nauczycielem, prowadzącej zajęcia w szkole, wymagałoby uprzedniej nowelizacji przepisów ustawy o systemie oświaty. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił o nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, polegającą na rozszerzeniu wykazu stanowisk pracowników samorządowych o stanowisko asystenta nauczyciela oraz określeniu dla tego stanowiska minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poddały analizie przepisy regulujące status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Resorty te zgodnie zajęły stanowisko, że ustawa o systemie oświaty wyłącza możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych. W przypadku osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, możliwość zatrudnienia na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych wyłączają przepisy ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej monitoruje skalę zatrudnienia asystentów nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami prowadzących zajęcia w szkole, jak również analizuje funkcjonowanie w praktyce obowiązujących w tym zakresie przepisów. Wyniki tych analiz posłużą do rozważenia ewentualnych zmian przepisów.