Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania z dnia 2014-12-30.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VIII.816.2.2014
Data sprawy:
2014-12-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie z ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, wykonuje zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania jako organ niezależny. W zakresie tych zadań pozostaje monitorowanie równego traktowania wszystkich osób. Przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 2013 r. „Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013–2016” jest kluczowym dokumentem określającym konkretne działania z zakresu równego traktowania i niedyskryminacji oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Jednym z podstawowych obszarów działania określonych w Programie jest przeciwdziałanie przemocy i zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy. Niektóre ze wskazanych w tym obszarze celów (podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym lub narodowym oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy wobec osób LGBT) mają zostać osiągnięte poprzez działania Ministra Spraw Wewnętrznych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przekazanie danych liczbowych dotyczących prowadzonego przez Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka monitoringu przestępstw z nienawiści oraz opracowanej w oparciu o te dane charakterystyki zjawiska. Rzecznik prosi także o poinformowanie, czy prowadzone czynności dały podstawy do sformułowania postulatów w zakresie zmian organizacyjnych lub legislacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu ochrony prawnej grup narażonych na dyskryminację.

Nawiązując do wystąpienia z dnia 22 lipca 2014 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych, Rzecznik prosi o powiadomienie, czy podjęto dalsze prace w kierunku utworzenia systemu zintegrowanego monitoringu incydentów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, homofobicznym, czy też innych zdarzeń o podłożu dyskryminacyjnym. Postulat utworzenia takiego systemu Rzecznik podnosi już od kilku lat. Jednocześnie Rzecznik prosi o przedstawienie wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z kampanii informacyjnej pod nazwą „Rasizm. Walczę nie milczę”, skierowanej do obywateli państw trzecich przebywających na terenie Polski, zrealizowanej w ramach projektu „Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”. Rzecznika interesuje przede wszystkim, czy doświadczenia z tego projektu wskazują na potrzebę intensyfikacji określonych działań i kierunków interwencji w omawianym obszarze przemocy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie poruszonych zagadnień.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-01-30
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (30.01.2015 r.) poinformował, że Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW zarejestrował w 2013 roku w ramach monitoringu przestępstw z nienawiści 175 spraw. Ponadto w 2013 roku podjęto prace mające na celu rozszerzenie działań analitycznych prowadzonych w ramach monitoringu przestępstw z nienawiści. Istotą tych działań jest poszerzenie katalogu pozyskiwanych informacji w zakresie specyfiki monitorowanych zdarzeń m.in. o informacje dotyczące charakterystyki miejsca przestępstwa, jego sprawcy i ofiary, a także działaniach organów ścigania oraz orzekanych karach i środkach karnych. Minister Spraw Wewnętrznych przekazał także opracowanie pt. „Analiza jakościowa przestępstw z nienawiści, motywowanych pochodzeniem narodowościowym, etnicznym, rasowym oraz wyznaniem, monitorowanych przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka DKSiW MSW”. Kampania informacyjna „Rasizm. Walczę nie milczę” została podsumowana na konferencji zorganizowanej w listopadzie 2014 roku. Jednym z głównych postulatów przedstawicieli środowisk imigranckich w trakcie tej konferencji było utworzenie zespołu roboczego przy MSW mającego na celu m.in. ułatwienie komunikacji pomiędzy Ministerstwem a grupami mniejszościowymi, w tym przekazywanie informacji dotyczących potrzeb i problemów tych grup oraz możliwych sposobów ich rozwiązania. W związku z powyższym w MSW podjęto działania zmierzające do powołania ww. zespołu. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie publikacji pokonferencyjnej, zawierające informacje o zgłoszonych postulatach, propozycjach i wnioskach z zakresu skutecznego zapobiegania przestępstwom z nienawiści. Zgłoszone rozwiązania będą stanowiły przedmiot analizy mającej na celu rozstrzygnięcie o ich ewentualnym wdrożeniu.