Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego o świadczeniach pielęgnacyjnych z dnia 2015-01-07.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.199.2014
Data sprawy:
2015-01-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego o świadczeniach pielęgnacyjnych.

W dniu 23 października 2014 r. weszło w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego (sygn. akt K 38/13). Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności. Rzecznik Praw Obywatelskich przychyla się do stanowiska Trybunału, iż wykonanie tego orzeczenia wymaga podjęcia pilnych działań ustawodawczych, które doprowadzą do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Przedłużanie działań legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie wskazanej przez Trybunał niekonstytucyjności będzie powodowało narastanie negatywnych następstw dla osób pozbawionych świadczeń, a w konsekwencji może wywoływać dodatkowe napięcia społeczne w środowisku osób sprawujących pieczę nad osobami niepełnosprawnymi. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji o stanie prac legislacyjnych zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przewidywanym terminie wejścia w życie tej regulacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-01-21
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (21.01.2015 r.) poinformował, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten w najbliższym czasie zostanie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Niezwłocznie po wpisaniu wskazanego projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektowane regulacje zostaną skierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz przedstawione do opinii partnerom społecznym.