Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zagadnień poruszanych we wcześniejszych wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich, pozostających w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2015-01-15.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.519.63.2015
Data sprawy:
2015-01-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zagadnień poruszanych we wcześniejszych wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich, pozostających w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych.

W wystąpieniu Rzecznik powraca do problematyki przypadków zgonów osób doprowadzonych do wytrzeźwienia do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Problem ten wymaga podjęcia zmian legislacyjnych w aktach prawnych będących w zainteresowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych, a także Ministra Zdrowia. Rzecznik sygnalizuje w wystąpieniu, że przepisy ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej nie przewidują możliwości złożenia przez osobę, wobec której uprawniony podmiot zastosował środki przymusu bezpośredniego lub broń palną, zażalenia na zasadność i prawidłowość ich użycia lub wykorzystania. Taki stan prawny stanowi niekonsekwencję ustawodawcy, bowiem w kilku ustawach pragmatycznych zawarto przepisy będące podstawą złożenia zażalenia przez osoby, wobec których zastosowano środki przymusu bezpośredniego lub broń palną. Wątpliwości Rzecznika budzi także, czy warunki udzielenia pomocy prawnej określone w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej umożliwiają w sposób bezzwłoczny zapewnienie uprawnionemu podmiotowi pomocy prawnej. Ponadto na uwagę zasługuje kwestia będąca przedmiotem wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości dotycząca braku dostępu osoby zatrzymanej do pomocy prawnej z urzędu. Zatrzymany pozbawiony jest możliwości wnioskowania o wyznaczenie adwokata z urzędu w sytuacji, gdy nie stać go na opłacenie pomocy prawnej. Tak ukształtowane prawo dyskryminuje zatrzymanych. Zasada sprawiedliwego postępowania przeciwko osobie pozbawionej wolności wymaga, aby uzyskała ona pełen zakres usług prawnych. Godnym rozważenia wydaje się także wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających obciążenie kosztami zabezpieczenia imprezy masowej, choćby w części, jej organizatora. Zdaniem Rzecznika organizator imprezy jako podmiot prywatny powinien również w określonym zakresie ponosić koszty jej zabezpieczenia, w tym rekompensować szkody spowodowane przez jej uczestników. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie poruszonych zagadnień.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-04-22
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (22.04.2015 r.) podziela pogląd Rzecznika dotyczący zmiany przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kierunku nałożenia na organy samorządu terytorialnego obowiązku tworzenia placówek zapewniających odpowiedni standard opieki nad osobami nietrzeźwymi. Za celowością podjęcia prac zmierzających do wprowadzenia tej zmiany przemawia potrzeba zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia i życia osób nietrzeźwych, które zostały zatrzymane przez Policję. MSW wielokrotnie występowało do Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie, gdyż do jego kompetencji należy podjęcie prac w kierunku nowelizacji tej ustawy.
Kwestie dotyczące możliwości złożenia zażalenia przez osobę, wobec której uprawniony podmiot użył środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz regulacji zawartej w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w zakresie zapewnienia pomocy prawnej uprawnionemu w przypadku śmierci lub zranienia osoby w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni, będą omawiane na spotkaniu przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych i Rzecznika Praw Obywatelskich.
Odnosząc się do zagadnienia bezpieczeństwa imprez masowych poinformowano w odpowiedzi, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych organizator imprezy masowej uczestniczy w istotnym zakresie w kosztach zapewnienia bezpieczeństwa takiej imprezy. Ponadto organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Obecnie procedowany w Sejmie RP projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw nie przewiduje zmian w omawianym zakresie.