Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pogarszających się warunków obsługi interesantów w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2015-01-29.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
V.540.19.2014
Data sprawy:
2015-01-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pogarszających się warunków obsługi interesantów w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje niepokojące informacje o sytuacji panującej w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z dużą liczbą składanych przez cudzoziemców wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt w Polsce. Istotny wpływ na wzrastającą liczbę wniosków ma dramatyczna sytuacja na Ukrainie. Duża liczba składanych wniosków wpływa na standardy obsługi interesantów w Wydziale Spraw Cudzoziemców. Powstające kolejki są źródłem dochodu dla grup nieformalnych pośredników, odpłatnie zajmujących lub odsprzedających miejsca w kolejce i wyzyskujących cudzoziemców usiłujących załatwić swoją sprawę w Urzędzie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że samo utrzymanie się liczby składanych wniosków na obecnym poziomie w ciągu kilku miesięcy spowoduje całkowity paraliż systemu terminowego załatwiania spraw pobytowych cudzoziemców. W ocenie Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wyczerpano już wszystkie możliwości usprawnienia procesu prowadzenia postępowań legalizacyjnych i nie uzyskano oczekiwanych rezultatów. Jedyną szansą na poprawę sytuacji są zmiany systemowe w prawie i obowiązujących procedurach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zapoznanie się z sytuacją panującą w Wydziale i niezwłoczne podjęcie działań usprawniających procedury załatwiania spraw pobytowych cudzoziemców. Rzecznik prosi także o informację na temat sytuacji w pozostałych urzędach wojewódzkich w wydziałach zajmujących się legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-03-03
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (03.03.2015 r.) poinformował, że opisany w wystąpieniu problem jest znany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Podjęto w związku z tym działania mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie. Planowane jest m.in. tymczasowe oddelegowanie do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Odnosząc się do problemu tzw. mafii kolejkowych oraz nieuczciwych pełnomocników pośredniczących w procesie legalizowania pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski, Minister wskazał, że sprawa ta jest objęta zainteresowaniem Policji. Ponadto Minister poinformował, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców powołał roboczy zespół ekspercki, którego zadaniem jest wypracowanie wstępnych rozwiązań prawnych, które będą mogły zostać wykorzystane w przyszłych pracach nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach, w szczególności w zakresie usprawnienia postępowania w sprawach cudzoziemców, z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki stosowania tej ustawy. Niezależnie od podjętych działań, niezbędne może okazać się zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zwiększenie obsady kadrowej Wydziałów do Spraw Cudzoziemców w niektórych Urzędach Wojewódzkich, jednak ta kwestia znajduje się poza właściwością Ministra Spraw Wewnętrznych.