Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z dnia 2015-02-03.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2015-02-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

W ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera definicji „dochodu miesięcznego” ani nie wskazuje, z jakiego okresu dochód ma być brany pod uwagę przy udzielaniu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zaś w różnych rejonach Polski występuje rozbieżna praktyka stosowania przepisów w omawianym zakresie. Minister podzielił stanowisko Rzecznika co do konieczności precyzyjnego i jednoznacznego wskazania sposobu ustalania kryterium dochodowego w postępowaniach dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste i poinformował o rozważeniu zasadności nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy podjęto działania legislacyjne mające na celu nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, a jeśli tak, to na jakim etapie procedowania znajduje się projekt ustawy nowelizującej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-02-16
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury i Rozwoju (16.02.2015 r.) poinformowała, że w resorcie są obecnie prowadzone prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W projekcie zaproponowano m.in. zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami polegającą na zdefiniowaniu pojęcia dochodu miesięcznego poprzez odwołanie się do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zaproponowane rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania tego przepisu, sygnalizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Procedowanie projektu wymaga jednak dłuższej perspektywy czasowej. Projekt zakłada bowiem bardzo istotne zmiany systemowe, które wymagają przeprowadzenia pogłębionych analiz ekonomicznych i społecznych.