Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej środków przymusu bezpośredniego z dnia 2015-02-05.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6030.2014
Data sprawy:
2015-02-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej środków przymusu bezpośredniego.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich monitorowane jest zagadnienie stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej środków przymusu bezpośredniego. Podczas wizytacji zwrócono uwagę na fakt, że w notatkach ze stosowania środków przymusu brak jest informacji o tym, czy osadzony został pouczony o możliwości złożenia skargi na decyzję o zastosowaniu środków przymusu do sądu penitencjarnego. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej precyzuje, jakie informacje zawiera notatka ze stosowania środków przymusu. Wśród nich brakuje informacji o pouczeniu osadzonego o prawie do złożenia skargi na decyzję o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego. Rzecznik uważa, że mimo formalnego braku obowiązku nałożonego na funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym zakresie, każdorazowo po zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego osadzony powinien zostać niezwłocznie pouczony o prawie złożenia skargi na decyzję w tym przedmiocie do sądu penitencjarnego, a informacja o dokonaniu pouczenia powinna zostać odnotowana w dokumentacji ze stosowania środków, co osadzony poświadczałby własnoręcznym podpisem. Zapewnienie prawidłowego pouczenia o możliwości złożenia skargi na decyzję o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego wzmacnia gwarancję praworządnego stosowania tych środków. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz rozważenie możliwości wydania polecenia funkcjonariuszom Służby Więziennej w celu wprowadzenia tego rodzaju praktyki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-02-25
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (25.02.2015 r.) stwierdził, że obowiązujące regulacje dotyczące dokumentowania i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej są właściwe. W wyniku działalności kontrolnej przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, ilość stosowanych środków przymusu bezpośredniego w ciągu ostatnich lat sukcesywnie spada. Wprowadzono mechanizmy gwarantujące praworządne i humanitarne traktowanie osadzonych w działaniach związanych z użyciem środków przymusu bezpośredniego. We wszystkich możliwych przypadkach do notatki z użycia środków przymusu bezpośredniego dołącza się nośnik zawierający zapis z urządzeń rejestrujących. Komplet tej dokumentacji stanowi materiał archiwalny. Zakończenie procedury stosowania środków przymusu realizowane jest po zapoznaniu się z całością materiałów, rozmowie z osadzonym oraz pouczeniu go o możliwości złożenia zażalenia. Kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej nie wykazują poważnych błędów w zakresie użycia i dokumentowania środków przymusu bezpośredniego.