Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności pracowników za ujawnienie danych zastrzeżonych przez przedsiębiorcę z dnia 2015-01-14.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.802.1.2014
Data sprawy:
2015-01-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności pracowników za ujawnienie danych zastrzeżonych przez przedsiębiorcę.

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zawiera przepisy stanowiące podstawę odpowiedzialności pracowników za ujawnienie danych zastrzeżonych przez przedsiębiorcę. W zaskarżonym przez Rzecznika przepisie ustawodawca spenalizował działanie polegające na ujawnieniu danych, co do których pracodawca zastrzegł poufność. Dookreślenie znamion czynu zabronionego zostało pozostawione pracodawcy. Przepis będący przedmiotem wniosku jest niezgodny z Konstytucją, która stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Rzecznik podkreśla, że adresat zaskarżonej normy nie ma możliwości określić w jasny sposób na podstawie przepisów ustawy, jakie zachowanie jest dozwolone, a jakie zabronione, bowiem to pracodawca ostatecznie określa znamiona czynu zabronionego. Tymczasem, w demokratycznym państwie prawnym, to ustawodawca ma obowiązek określenia granic ingerencji w prawa i wolności jednostki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: