Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania pobytu pełnoletniego wychowanka w placówce wychowawczej do zakończenia roku szkolnego z dnia 2015-02-10.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.514.2015
Data sprawy:
2015-02-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania pobytu pełnoletniego wychowanka w placówce wychowawczej do zakończenia roku szkolnego.

Do Rzecznika zwracają się pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych podnosząc, że bardzo często sąd przedłuża pobyt pełnoletniego wychowanka w ośrodku do czasu ukończenia roku szkolnego, bez jego zgody. Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu z dnia 11 czerwca 2012 r. do Ministra Sprawiedliwości postulowała zmianę przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, aby dostosować je do standardów konstytucyjnych. Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że problematyka ta zostanie uwzględniona w toku dalszych prac legislacyjnych. Mimo upływu ponad dwóch lat, nie doszło do zapowiadanej nowelizacji. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie i poinformowanie, czy toczą się prace nad nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a jeśli nie, to rozważenie zainicjowania takich prac.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-02-27
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (27.02.2015 r.) wyjaśnił, że przedstawiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich problematyka konieczności dostosowania regulacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich do regulacji zawartej w Konstytucji RP była przedmiotem analizy Ministra Sprawiedliwości i została objęta, wpisanym do Wykazu Prac Rady Ministrów i procedowanym obecnie, projektem założeń ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i innych ustaw. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu obowiązku uzyskania zgody pełnoletniego nieletniego umieszczonego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na przedłużenie okresu pobytu do czasu zakończenia roku szkolnego. Bez zgody nieletniego sąd rodzinny nie będzie mógł orzec o przedłużeniu pobytu nieletniego w tej placówce. Projektuje się również zawarcie regulacji przewidującej prawo do wyrażenia zgody na kontynuowanie nauki po ukończeniu 18 roku życia przez nieletnich umieszczonych w innych placówkach, o których mowa w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.