Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie przepisów dotyczących biegłych rewidentów z dnia 2015-02-13.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.15.2014
Data sprawy:
2015-02-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie przepisów dotyczących biegłych rewidentów.
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy Minister Finansów rozważa nowelizację ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, tak aby wykładnia przepisów dotyczących pozbawienia biegłego rewidenta możliwości wykonywania zawodu, nie budziła w praktyce dalszych wątpliwości interpretacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się również o udzielenie informacji, czy zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów oraz przesłanki posiadania przez biegłych rewidentów nieskazitelnego charakteru zostały poddane analizie w trakcie prac nad zmianą ustawy o biegłych rewidentach związanych z wydaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-03-16
Opis odpowiedzi:
Minister Finansów (16.03.2015 r.) poinformował, że państwa członkowskie są zobowiązane do implementacji nowych przepisów prawa Unii Europejskiej z zakresu audytu do dnia 17 czerwca 2016 r. Przyjęte przepisy zawierają m.in. szczegółowe regulacje dotyczące systemu dochodzeń i sankcji, którego celem jest wykrywanie i karanie przypadków nienależytego wykonywania przez biegłych rewidentów oraz firmy audytorskie badań ustawowych. Przepisy przewidują, aby zarządzanie systemem dyscyplinarnym dotyczącym biegłych rewidentów badających jednostki zainteresowania publicznego było w gestii organu nadzoru publicznego i nie mogło być delegowane na samorząd zawodowy. Delegowanie zadań w zakresie nakładania sankcji na firmy audytorskie badające jednostki zainteresowania publicznego będzie możliwe pod warunkiem, że większość członków organu, któremu przekazano realizację tego zadania będzie niezależna od środowiska biegłych rewidentów. Zatem implementacja tych aktów będzie wiązała się z koniecznością dokonania kompleksowych zmian w ustawie o biegłych rewidentach również w zakresie regulacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych. Obecnie trwające prace mają na celu wybór najwłaściwszych z możliwych do przyjęcia rozwiązań, które pozwolą na efektywną i skuteczną realizację zakładanych celów. Ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Jednocześnie Minister Finansów zapewnił, że w dalszej części procesu legislacyjnego po opracowaniu projektu ustawy zawierającej zmiany do ustawy o biegłych rewidentach, ewentualnie nowej ustawy, będą przeprowadzone konsultacje publiczne, w których uwzględniony zostanie również Rzecznik Praw Obywatelskich.