Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy Prawo o zgromadzeniach z dnia 2015-02-20.

Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.613.4.2014
Data sprawy:
2015-02-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosków grup posłów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, w wyroku z dnia 18 września 2014 r. (sygn. akt K 44/12) stwierdził niekonstytucyjność szeregu przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach. W powyższym wyroku Trybunał opowiedział się za przyznaniem ustawowej ochrony zgromadzeniom liczącym mniej niż piętnaście osób. W ocenie Trybunału wadliwość obowiązującej regulacji dotyczy pominięcia materii niezbędnej dla pełnego zrealizowania konstytucyjnej wolności zgromadzeń. Przy okazji uregulowania statusu zgromadzeń składających się z mniej niż 15 uczestników, należałoby także rozważyć uregulowanie organizowania zgromadzeń spontanicznych. Doprecyzowania wymagają również przepisy umożliwiające wydanie decyzji o zakazie jednego ze zgłoszonych zgromadzeń w przypadku ich kolizji. Ponadto do dnia wejścia w życie wyroku Trybunału, tj. do dnia 4 października 2015 r. niezbędne jest wprowadzenie przepisów, które zrealizują standard wynikający z Konstytucji RP, a także Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w zakresie drogi odwoławczej od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji na temat prowadzonych prac legislacyjnych zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-03-26
Opis odpowiedzi:
Minister Administracji i Cyfryzacji (26.03.2015 r.) poinformował, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowało projekt nowej ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Przygotowana ustawa ma nie tylko zapobiec powstaniu luki w związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt K 44/12, ale również realizować wytyczne zawarte w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce (skarga nr 1543/06). W projekcie przewidziano dwa rodzaje zgromadzeń: marsze, wymagające uprzedniego zgłoszenia zamiaru ich odbycia organowi gminy, oraz zgromadzenia stacjonarne, zwoływane ad hoc, które co do zasady nie będą wymagały uprzedniego zgłoszenia. W odmienny sposób została uregulowana procedura doręczeń decyzji organu gminy w sprawie zakazu marszu oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności zarówno przez organizatora marszu, jak i organy administracji, co ma zapewnić skuteczność procedury odwoławczej, a w rezultacie wykonanie wytycznych ETPCz. W tej sprawie Zespół ds. Programowania Prac Rządu w dniu 18 lutego 2015 r. podjął decyzję o włączeniu projektu do Wykazu prac Rady Ministrów. Projekt ustawy, po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji wewnętrznych, został skierowany do uzgodnień społecznych i międzyresortowych w dniu 25 marca 2015 r. Z uwagi na kalendarz prac Sejmu RP, termin konsultacji międzyresortowych został skrócony do 3 kwietnia 2015 r.