Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przeprowadzania badań w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej u osób pozbawionych wolności z dnia 2015-02-23.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.2638.2014
Data sprawy:
2015-02-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przeprowadzania badań w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej u osób pozbawionych wolności.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pozbawionych wolności, w których wnioskodawcy podnoszą zarzuty dotyczące przeprowadzania badań w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej. W \wystąpieniu w tej sprawie z dnia 15 września 2014 r. do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik wskazała na potrzebę dokonania zmiany wzoru protokołu z przebiegu badania na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych znajdującego się w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności. Ministerstwo Sprawiedliwości podzieliło stanowisko Rzecznika. Proponowana nowelizacja rozporządzenia powinna zapobiec dotychczasowym sytuacjom, w których nie jest możliwe ustalenie faktycznego przebiegu badania nieinwazyjnego z uwagi na brak dokumentacji i sprzeczne stanowiska stron (administracji i skazanego). W ocenie Rzecznika jednak, należałoby już teraz podjąć działania, aby do czasu wprowadzenia zmian w sposobie dokumentowania przebiegu badania skutecznie zapewnić respektowanie praw skazanych. Skutki decyzji administracji więziennej są bowiem dla skazanych bardzo dotkliwe i zwykle trudne do usunięcia: wycofanie z zatrudnienia, wymierzenie kary dyscyplinarnej, skierowanie do zakładu karnego typu zamkniętego, przetransportowanie do jednostki znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania bliskich. Zasadne byłoby także przeprowadzenie szkoleń Służby Więziennej w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów dotyczących omawianych kwestii oraz postępowania w zgodzie z nimi, co poprawiłoby stan przestrzegania praw osób pozbawionych wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-03-24
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (24.03.2015 r.) wyraził przekonanie, że projektowane zmiany załącznika do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji będą sprzyjały ustaleniu faktycznego przebiegu badania nieinwazyjnego. Ewentualne przypadki nieprawidłowości w postępowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej będą szczegółowo omawiane w czasie szkoleń i odpraw służbowych. Jednocześnie Dyrektor Generalny Służby Więziennej poinformował, że wystosuje pismo do dyrektorów okręgowych Służby Więziennej wskazujące na potrzebę dokumentowania uwag wnoszonych przez osadzonych co do przebiegu przeprowadzonych badań, a w przypadku niekwestionowania ich wyników, zamieszczanie jednoznacznego oświadczenia badanych, potwierdzonego własnoręcznym podpisem osadzonego i datą.