Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie regulaminów imprez masowych z dnia 2014-11-20.

Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.13.2014
Data sprawy:
2014-11-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie regulaminów imprez masowych.
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi obywateli dotyczące zgodności regulaminów imprez masowych (meczów piłki nożnej) z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Na podstawie analizy treści skarg oraz regulaminów imprez masowych Rzecznik Praw Obywatelskich powzięła informację, z której wynika, że na kanwie jednakowo brzmiącego przepisu w analizowanych regulaminach zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej wszelkich pojemników z napojami, w tym z napojami bezalkoholowymi oraz produktów spożywczych. Postanowienie regulaminów zabraniające wnoszenia na teren imprezy masowej wszelkich pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze, wydaje się nie mieścić w ramach dyspozycji przepisu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, określającego przedmioty objęte zakazem wnoszenia na imprezę masową. W ocenie Rzecznika omawiane postanowienia regulaminów mogą być zbyt szerokie, a co za tym idzie, mogą naruszać powszechnie obowiązujące prawo. Rzecznikowi znane są problemy, z jakimi borykają się organizatorzy imprez masowych, próbując zapobiegać aktom chuligaństwa i przemocy. Niemniej jednak podczas organizowania tego typu imprez należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-12-23
Opis odpowiedzi:
Minister Sportu i Turystyki (23.12.2014 r.) przekazał do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich pismo skierowane do Prezesów klubów sportowych w sprawie problemu poruszonego w wystąpieniu Rzecznika. Po przeanalizowaniu uwag zawartych w wystąpieniu, a także wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt K 17/13, należy stwierdzić, że regulaminy imprez masowych opracowane przez organizatorów meczów piłki nożnej zawierają niekiedy przepisy opierające się na pojęciach nieostrych i niedookreślonych. Do takich pojęć należy zaliczyć w szczególności przepisy sformułowane na podstawie postanowienia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zabraniającego wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące „broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów”. Określenie „inne niebezpieczne przedmioty” jest interpretowane zbyt szeroko, co powoduje, że zakazem wnoszenia na teren imprezy masowej zostały objęte np. napoje bezalkoholowe w pojemnikach kartonowych lub plastikowych oraz produkty spożywcze, w tym pożywienie dla dzieci. Tak sformułowane zapisy regulaminów naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Minister Sportu i Turystyki zwraca się z prośbą o wnikliwą analizę przez Prezesów klubów sportowych regulaminów imprezy masowej pod kątem zgodności zawartych w nim zapisów z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i powszechnie obowiązującego prawa oraz o wykreślenie zapisów stojących z nimi w sprzeczności.