Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie obniżenia wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji za czas zwolnienia lekarskiego z dnia 2015-03-16.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7043.15.2015
Data sprawy:
2015-03-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie obniżenia wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji za czas zwolnienia lekarskiego.

Wątpliwości Rzecznika budzi treść przepisu ustawy o Policji w zakresie, w jakim kształtuje w sposób mniej korzystny w stosunku do funkcjonariuszy Policji podstawę obliczania wysokości świadczeń. Do podstawy wymiaru wlicza się tylko uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym, a zatem nie wlicza się dodatków czasowych, czy nagród. Tymczasem w systemie powszechnym podstawą jest przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, do którego wlicza się dodatki czasowe i nagrody. Takie ukształtowanie odmiennych podstaw dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników narusza, w ocenie związku zawodowego policjantów, zasady sprawiedliwości społecznej. Związkowcy wskazują również na konsekwencje dla realizacji należności, braku definicji wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o odniesienie się do przedstawionych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-05-14
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (14.05.2015 r.) wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o Policji funkcjonariusz otrzymuje za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim co do zasady 80% uposażenia, zaś prawo do 100% uposażenia zachowuje jedynie wyjątkowo. Podstawą wymiaru świadczenia jest upoważnienie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub ich wysokość. Minister Spraw Wewnętrznych poinformował, że z dniem 1 czerwca 2014 r. w stosunku do funkcjonariuszy Policji zostały wprowadzone zbliżone do przyjętych w powszechnym, pracowniczym systemie ubezpieczeń rozwiązania w zakresie wynagradzania za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. Intencją ustawodawcy nie było jednak całkowite zrównanie ich z zasadami dotyczącymi pracowników cywilnych. Ponadto Minister zauważył, że mimo utraty mocy obowiązującej przez przepisy zawierające definicję legalną „wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby”, istnieje możliwość dokonania rekonstrukcji zakresu znaczeniowego tego pojęcia poprzez prawidłowo przeprowadzoną analizę w ramach wykładni prawa, uwzględniającą dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa sądowego. Podsumowując, Minister podkreślił, że stanowisko związków zawodowych przedstawione Rzecznikowi Praw Obywatelskich nie znajduje uzasadnienia w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Pracownicy nie są bowiem tożsamą czy też podobną grupą osób do funkcjonariuszy, na co wskazuje szereg odmiennych przepisów prawa kształtujących ich sytuację prawną.