Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyżywienia dla osób pozbawionych wolności, uwzględniającego wymogi religijne, kulturowe i światopoglądowe z dnia 2015-03-16.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6143.2014
Data sprawy:
2015-03-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyżywienia dla osób pozbawionych wolności, uwzględniającego wymogi religijne, kulturowe i światopoglądowe.

Z informacji udzielonych w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie wynika, że powodem, dla którego osadzeni nie mogą już od pierwszego dnia po przetransportowaniu korzystać z wyżywienia według normy ustalonej w poprzedniej jednostce, jest konieczność dokonania każdorazowo oceny, czy dana jednostka dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapewnić im takie wyżywienie. Rzecznik nie kwestionuje, że w każdym przypadku istnieje potrzeba dokonania oceny i podjęcia decyzji co do możliwości kontynuowania żywienia zleconego w poprzedniej jednostce. Zdaniem Rzecznika należałoby jedynie zmienić obowiązującą praktykę w taki sposób, aby osadzony nie musiał każdorazowo po przetransportowaniu składać ponownej prośby do dyrektora jednostki penitencjarnej, co znacznie wydłuża czas do otrzymania wyżywienia odpowiadającego jego potrzebom. Osoby, które w poprzedniej jednostce otrzymywały wyżywienie według zaleceń lekarza, po przetransportowaniu są żywione według tych samych norm i diet, dzięki systemowi Noe.NET, który umożliwia przekazanie z wyprzedzeniem informacji o planowanym przetransportowaniu. Podobny tryb postępowania mógłby być stosowany wobec osób korzystających za zgodą dyrektora zakładu karnego z indywidualnej normy żywienia. Istotą propozycji Rzecznika jest, aby decyzja w sprawie kontynuacji sposobu żywienia była podejmowana w takim samym trybie jak dzieje się to w przypadku wszystkich innych osadzonych, bez potrzeby składania prośby w tej sprawie przez osadzonego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-04-07
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (07.04.2015 r.) poinformował, że zostały podjęte działania w sprawie ujednolicenia uregulowania sposobu postępowania w kwestii zapewnienia osadzonym wyżywienia zgodnego z normą żywieniową ustaloną w poprzedniej jednostce penitencjarnej. W przygotowywanym obecnie projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych wskazuje się możliwość kontynuacji wyżywienia według tej samej normy i diety z uwzględnieniem wymogów religijnych i kulturowych po przetransportowaniu osadzonego do innej jednostki pod warunkiem, że są one stosowane w jednostce, do której przybył osadzony. Obowiązek uzyskania zgody dyrektora na korzystanie z wyżywienia z uwzględnieniem wymogów religijnych i kulturowych dotyczyć będzie jedynie przypadków, kiedy w jednostce penitencjarnej, do której osadzony został przetransportowany, dotychczas nie przygotowano wnioskowanego przez osadzonego rodzaju wyżywienia.