Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zwrotu wywłaszczonego i znacjonalizowanego mienia kościołom i związkom wyznaniowym z dnia 2015-03-31.

Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
IV.7004.23.2014
Data sprawy:
2015-03-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zwrotu wywłaszczonego i znacjonalizowanego mienia kościołom i związkom wyznaniowym.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane były skargi obywateli i zainteresowanych gmin dotyczące problematyki zwrotu kościołom i związkom wyznaniowym mienia odebranego przez władze PRL w toku powojennych wywłaszczeń i nacjonalizacji. Zastrzeżenia Rzecznika budziły niektóre aspekty tzw. postępowania regulacyjnego, unormowanego w ustawach regulujących stosunki Państwa z poszczególnymi kościołami i związkami wyznaniowymi, a przede wszystkim brak możliwości zakwestionowania przed sądem orzeczeń wydanych przez tzw. komisje regulacyjne. W ocenie Rzecznika kwestia ta nie została do tej pory rozwiązana przez ustawodawcę w sposób prawidłowy. Na konieczność stworzenia odpowiednich przepisów przejściowych wskazuje także Naczelny Sąd Administracyjny. Aktualny stan prawny pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi gwarancjami skutecznej i równej dla wszystkich ochrony własności i praw majątkowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia pilnych działań zmierzających do doprowadzenia wadliwych rozwiązań legislacyjnych do stanu zgodności z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony naruszonych wolności i praw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: