Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy z dnia 2015-04-09.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.58.2014
Data sprawy:
2015-04-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

W kolejnym wystąpieniu w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w związku z postępowaniem Konsultanta Krajowego w zakresie wprowadzenia obowiązku dołączania do „Dzienniczków Specjalizacji” wykonanych asyst i wykonanych samodzielnie operacji, kserokopii tych zabiegów z ksiąg operacyjnych lub systemów komputerowych, Rzecznik stwierdza, że uzyskana odpowiedź Ministra Zdrowia nie zawiera stanowiska dotyczącego zastrzeżeń przedstawionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że Ministerstwo Zdrowia wręcz sankcjonuje postępowanie Konsultanta Krajowego, które w opinii Rzecznika jest pozbawione podstaw prawnych. Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewidują udostępnienia dokumentacji medycznej lekarzom odbywającym specjalizację oraz konsultantowi krajowemu, a tym bardziej innym osobom związanym ze specjalizacją lekarzy, w celu uwiarygodnienia dokumentacji dotyczącej przebiegu i realizacji specjalizacji w zakresie samodzielnie wykonywanych przez specjalizującego się operacji i zabiegów operacyjnych. Żądanie Konsultanta Krajowego nie znajduje również oparcia w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarza dentysty. W świetle przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów powołanego rozporządzenia, a także przepisów ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia powstaje także wątpliwość co do umocowania Konsultanta Krajowego do opisanego działania w zakresie dookreślenia obowiązków lekarzy w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się ponownie o rozważenie podnoszonej sprawy i podjęcie działań w kierunku zapewnienia respektowania obowiązujących przepisów prawa i praw pacjenta.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-05-04
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia (04.05.2015 r.) podtrzymuje stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, zgodnie z którym lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa i ginekologii są zobowiązani do dołączania do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, dokumentów potwierdzających udział w wykonaniu danego zabiegu lub procedury medycznej, określonych w programie realizowanej specjalizacji. Uwiarygodnienie danych zawartych w Indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych poprzez dodanie do nich kopii dokumentacji medycznej prowadzonej w jednostkach szkolących, pozbawionych cech pozwalających na identyfikację pacjentów, bez wątpienia przyczyni się do bardziej rzetelnego realizowania przez lekarzy programu specjalizacji, a tym samym przyczyni się do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego na najwyższym poziomie. Jednocześnie Minister Zdrowia zapewnił, że kwestia uzupełnienia przepisów załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zostanie rozważona podczas najbliższej nowelizacji rozporządzenia.