Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony danych dotyczących osób badanych w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych z dnia 2015-04-16.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.329.2014
Data sprawy:
2015-04-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony danych dotyczących osób badanych w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych sygnalizując problem potencjalnej niezgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych w zakresie przyjętych w nim rozwiązań dotyczących przetwarzania danych dotyczących osób badanych w tych ośrodkach. W ocenie Zastępcy GIODO rozporządzenie to reguluje kwestie zastrzeżone konstytucyjnie dla materii ustawowej. Jednocześnie dokumentacja sporządzana przez ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne zawiera wrażliwe informacje o jednostce. Zgodnie z treścią procedowanego obecnie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3058), wykaz dokumentacji prowadzonej przez ośrodek oraz sposób jej przetwarzania zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Sprawiedliwości. Proponowane rozwiązanie prawne nie uwzględnia konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony prawa do prywatności osób badanych w tych ośrodkach, w szczególności poprzez wprowadzenie zasad przetwarzania informacji o tych osobach na poziomie ustawy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności przepisów procedowanego projektu z konstytucyjnym standardem ochrony prywatności jednostki.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-07-08
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (08.07.2015 r.) wyjaśnił, że w wersji projektu przyjętej na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw brak przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia regulującego sposób prowadzenia i przetwarzania dokumentacji w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, mających zastąpić rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. W związku z przyjętym w projekcie rozwiązaniem, zgodnie z którym opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów mają funkcjonować w strukturze sądów okręgowych, regulowanie kwestii sposobu prowadzenia i przetwarzania dokumentacji w tych zespołach nie wydaje się konieczne. Skoro opiniodawcze zespoły mają stanowić część struktury sądu, to do prowadzonej przez nie dokumentacji powinny być stosowane przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji w sądach. Kwestie dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów będą regulowane przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy te dają opiniodawczym zespołom sądowych specjalistów możliwość przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych osób, w sprawach których są sporządzane opinie. Uprawnienia osób, w których sprawach opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów będą sporządzały opinie, są uregulowane w rozdziale 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych. Opinie opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów zaliczane są do materiału dowodowego i są włączane do akt sprawy, do których przysługuje dostęp wszystkim stronom lub uczestnikom postępowania. Obowiązujące przepisy regulują w sposób zupełny uprawnienia osób, których dane będą przetwarzać opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. Nie ma zatem konieczności wprowadzania analogicznych regulacji odrębnie w ustawie o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.