Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie vacatio legis dla unormowań zawartych w nowelizacji prawa karnego procesowego z dnia 2015-05-14.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.449.2015
Data sprawy:
2015-05-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie vacatio legis dla unormowań zawartych w nowelizacji prawa karnego procesowego.

Zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie do spełnienia standardów konstytucyjnych budzi okres między promulgacją a wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. W ocenie Rzecznika vacatio legis ustanowiona w tej ustawie jest nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Wymóg zachowania vacatio legis odpowiedniej do treści i charakteru wprowadzonych przez ustawodawcę unormowań należy odnosić do możliwości zapoznania się przez adresata normy prawnej z nowym prawem i możliwości adaptacji do nowej regulacji. Zakreślenie terminu wejścia w życie zmian w Kodeksie postępowania karnego zawartych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, odpowiedniego dla rangi i funkcji dokonanych nowelizacji i spełniającego standardy konstytucyjne, ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania wszystkim uczestnikom postępowania przygotowania się do realizacji unormowań ukształtowanych w nowym modelu procesu karnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-07-28
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (28.07.2015 r.) podkreślił, że ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw nie wprowadziła zmian w samym modelu kontradyktoryjnej rozprawy, a przyjęte w ustawie nowe rozwiązania odnoszą się do różnych kwestii szczegółowych. Termin wejścia w życie ustawy musiał być skorelowany z wchodzącą wówczas w życie reformą modelu kodeksu postępowania karnego na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Minister Sprawiedliwości stwierdził w odpowiedzi, że trzymiesięczny okres spoczynku ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest znacznie dłuższy niż minimalna długość wskazana w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych, a także odpowiedni do wagi i zakresu zmian w przepisach prawa.