Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostosowania wzoru formularzy „Niebieska karta” do obowiązujących przepisów z dnia 2015-05-14.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.6.2014
Data sprawy:
2015-05-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostosowania wzoru formularzy „Niebieska karta” do obowiązujących przepisów.

Rzecznik Praw Obywatelskich, zajmując się problematyką związaną z działaniami podejmowanymi na rzecz praw osób pokrzywdzonych przestępstwami, w tym przemocą w rodzinie, zwraca uwagę na wzór formularza „Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie” stosowany w procedurze „Niebieskie Karty”. Formularz stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, wydanego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wzór formularza nie jest dostosowany do obecnie obowiązujących regulacji Kodeksu karnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie informacji, czy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zostały podjęte i ewentualnie, kiedy zostaną zakończone prace mające na celu dostosowanie wzoru formularza „Niebieska Karta” do unormowań Kodeksu karnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-06-10
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (10.06.2015 r.) potwierdziła, że w związku ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu karnego, musi ulec zmianie formularz „Niebieska Karta – B”. Zmiany powinny być dokonane równolegle ze zmianami przepisów do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nad którymi obecnie pracuje Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, będący organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Proces legislacyjny w omawianym zakresie rozpocznie się jeszcze w 2015 r.