Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunkowego tymczasowego aresztowania z dnia 2015-06-08.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.4076.2014
Data sprawy:
2015-06-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunkowego tymczasowego aresztowania.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka z wnioskiem o podjęcie działań w kwestii stosowania tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania. Fundacja przedstawiła problem na tle następującego stanu faktycznego. Sąd Rejonowy przedłużając tymczasowe aresztowanie na kolejne trzy miesiące, zezwolił na uchylenie jego stosowania po wpłaceniu poręczenia majątkowego w określonym terminie. Suma poręczenia została niezwłocznie wpłacona. Po jej wpłacie Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i wstrzymał wykonanie rozstrzygnięcia do chwili rozpoznania zażalenia prokuratora. Następnie Sąd Okręgowy przychylając się do zażalenia prokuratora postanowieniem utrzymał w mocy postanowienie o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania, jednocześnie uchylając rozstrzygnięcie o zmianie środka zapobiegawczego na nieizolacyjny, po wypłacie poręczenia. Sąd pouczył strony, że na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie. Przedstawiony problem sprowadza się do luki w regulacji prawnej, która jest wypełniana w różny sposób przez sądy w drodze stosowania prawa. W związku z wątpliwościami sądów, a także znaczeniem tego zagadnienia dla obrony prawa do wolności osobistej, Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej w kierunku zaproponowania odpowiednich zmian normatywnych, które rozwiązałyby problemy ze stosowaniem tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-07-03
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (03.07.2015 r.) wyjaśnił, że w oparciu o dokonaną analizę przepisów dotyczących stosowania tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania, nie dostrzega konieczności zmian legislacyjnych w tym zakresie. Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania karnego w sposób wystarczający regulują skutki i sposób procedowania w przypadku zastosowania instytucji warunkowego tymczasowego aresztowania.