Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie udostępniania na stronach internetowych Policji nagrań z monitoringu z dnia 2015-06-10.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.520.1.2015
Data sprawy:
2015-06-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie udostępniania na stronach internetowych Policji nagrań z monitoringu.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Fundacja Panoptykon w kwestii udostępniania przez Policję na jej stronach internetowych nagrań z monitoringu. Rzecznik zwraca uwagę na fakt, że w polskim systemie prawnym nie ma rozwiązań mogących stanowić podstawę prawną uprawniającą organy ścigania do przetwarzania i upublicznienia materiałów pochodzących z monitoringu. Omawiana problematyka jest o tyle istotna, że czynności organów ścigania polegające na wykorzystywaniu i upublicznianiu materiałów uzyskanych za pomocą monitoringu wkraczają dalece w konstytucyjnie chronione prawa obywateli, w tym prawo do prywatności i ochrony wizerunku, wymagają więc podstawy prawnej. Zdaniem Rzecznika problematyka monitoringu wizyjnego wymaga pilnego i kompleksowego uregulowania. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wskazanie, na jakim etapie znajdują się prace nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym, a także o rozważenie podjęcia kroków mających na celu wprowadzenie wewnętrznych procedur, które pozwoliłyby tymczasowo, do czasu wejścia w życie ustawy o monitoringu wizyjnym, uregulować tryb postępowania organów państwowych w zakresie podejmowania decyzji o publikacji wizerunku nagranej osoby, z uwzględnieniem środków odwoławczych w przypadku naruszania praw gwarantowanych przez Konstytucję. Regulacje takie są niezbędne do czasu opracowania ustawy, która w sposób kompleksowy będzie określać zasady, tryb i granice wykorzystywania przez organy państwa, w szczególności zaś przez organy władzy wykonawczej, danych pochodzących z monitoringu wizyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-06-10
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (16.07.2015 r.) wyjaśnił, że w celu wykonywania ustawowych zadań Policji zostało przyznanych szereg uprawnień, w tym również w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego. W opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obowiązujące przepisy ustawy o Policji oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przetwarzania informacji przez Policję stanowią podstawę do rejestrowania przez Policję przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz wykorzystywania danych osobowych bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do danych, jeżeli są to dane m.in. osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa ściganych z oskarżenia publicznego, osób poszukiwanych oraz osób o nieustalonej tożsamości, a ponadto, jeżeli jest to niezbędne do realizacji ustawowych zadań Policji. Obecnie w MSW przygotowywana jest trzecia wersja projektu założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym, uwzględniająca część postulatów i propozycji przekazanych przez podmioty uczestniczące w procesie uzgodnień międzyresortowych i społecznych jego poprzedniej wersji. Projekt nie przewiduje poszerzenia zakresu uprawnień właściwych służb określonych w poszczególnych ustawach pragmatycznych, a jedynie uściśla sposób postępowania przy uzyskiwaniu wglądu do zarejestrowanego obrazu czy dostępu do systemów monitoringu wizyjnego administrowanych przez inne podmioty. Kwestie związane z doprecyzowaniem wykorzystywania przez Policję danych osobowych w celu realizacji zadań określonych w art. 20 ust. 2a ustawy o Policji zostaną poddane analizie w ramach prac Zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji, powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 28 maja 2015 r. Odnosząc się do propozycji wprowadzenia wewnętrznych procedur, które pozwoliłyby tymczasowo, do czasu wejścia w życie ustawy o monitoringu wizyjnym, uregulować tryb postępowania organów państwowych w zakresie podejmowania decyzji o publikacji wizerunku nagranej osoby, Minister wskazał, że z uwagi na fakt, że regulacja dotycząca monitoringu wizyjnego, w tym odnosząca się do publikacji zdjęć pochodzących z takiego monitoringu, jest pewną formą ingerencji w prawa i wolności obywatelskie, może być ustanowiona tylko w ustawie, zgodnie ze standardami konstytucyjnymi.