Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy osób z długim stażem ubezpieczeniowym posiadających orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy z dnia 2015-06-12.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.140.2015
Data sprawy:
2015-06-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy osób z długim stażem ubezpieczeniowym posiadających orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy.

W związku z podjętymi pracami legislacyjnymi w zakresie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącymi realizację wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich ponawia postulat odpowiedniej zmiany w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązująca regulacja wyklucza z kręgu osób uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy osoby częściowo niezdolne do pracy i pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za które zaprzestano opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne ze względu na odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, jeżeli ich niezdolność do pracy powstała poza okresem ochrony. Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 18 lipca 2012 r. dotyczące zmian w przepisach ustawy emerytalnej została poinformowana, że w kwestii zabezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, uznanych za częściowo niezdolne do pracy w okresie przypadającym po 18 miesiącach od ustania ubezpieczenia, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace zmierzające do zmiany obowiązującego stanu prawnego. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie prosi o rozważenie, w trakcie prowadzonych obecnie prac legislacyjnych, możliwości podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy emerytalnej w zakresie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy osób legitymujących się długim stażem ubezpieczeniowym, wobec których orzeczono częściową niezdolność do pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-06-19
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (19.06.2015 r.) wyjaśnił, że ustawodawca uznał, iż łagodniejsze warunki uzyskania renty z tytułu długiego stażu ubezpieczeniowego nie powinny dotyczyć osób częściowo niezdolnych do pracy. Takie osoby utraciły wprawdzie w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, ale nie utraciły zdolności do jakiejkolwiek pracy, jak to ma miejsce w przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy. W trakcie prowadzonych w 2012 r. prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych proponowano zmianę przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która spowodowałaby, że prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy miałaby również osoba, której niezdolność do pracy powstała w okresie pobierania albo przed upływem 18 miesięcy od ustania pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, od którego nie opłacano składek na ubezpieczenie społeczne ze względu na uzyskanie 25-letniego okresu ubezpieczenia, jeżeli spełniła warunek posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Propozycja ta nie zyskała akceptacji Rady Ministrów i z tego względu nie znalazła się w rządowym projekcie ustawy. Jednocześnie Minister zapewnił, że postulowana zmiana przepisów ustawy emerytalnej w celu uwzględnienia sytuacji osób, które stały się niezdolne do pracy po upływie 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, będzie mogła być przedmiotem oceny w ramach przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego, który nastąpi nie później niż do końca 2016 r.