Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nieprawidłowości związanych z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 2015-06-22.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
III.7043.286.2014
Data sprawy:
2015-06-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nieprawidłowości związanych z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów.

Wątpliwości Rzecznika wzbudziła treść zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, które nakładając na pracowników niezajmujących wyższych stanowisk w służbie cywilnej obowiązek składania informacji o zamiarze podjęcia zajęcia zarobkowego narusza przepis ustawy o służbie cywilnej. Z uwagi na charakter zupełny regulacji zawartej w ustawie, niedopuszczalne jest zamienianie lub uzupełnianie materii ustawowej, związanej z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia i zajęć zarobkowych w jakimkolwiek akcie prawnym. Tymczasem przepisy ww. zarządzenia rozszerzają bezpodstawnie regulację ustawową. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła ponadto uwagę, że unieważnianie zgód na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcia zarobkowe, udzielonych przed dniem wejścia w życie kwestionowanego zarządzenia, skutkować może problemami dla radców prawnych zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, którzy na podstawie tychże zgód powzięli określone zobowiązania. Szef Służby Cywilnej oraz Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych w dużym stopniu podzielili zgłoszone przez Rzecznika uwagi. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku i rozważenie podjęcia stosownych działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości związanych z przywołanym zarządzeniem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: