Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym z dnia 2015-07-01.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.517.2681.2014
Data sprawy:
2015-07-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, osoba umieszczona w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym ma prawo, za zgodą kierownika placówki, do kontaktu z innymi osobami za pośrednictwem telefonu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do kontaktu osobistego z osobami ją odwiedzającymi. Ustawodawca nie przewidział zatem żadnych form nadzorowania widzeń ani innych ograniczeń z tym związanych. Wobec powyższego trudno zaakceptować brak określenia zasad funkcjonowania Ośrodka, w tym wprowadzenia ograniczeń praw osób w nim umieszczonych. W szczególności dotyczy to nadzorowania widzeń przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska odnośnie stosowanej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym praktyki dozorowania widzeń i rozważenie podjęcia działań zmierzających do jej zapobieżenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-07-15
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia (15.07.2015 r.) poinformował, że odwiedziny pacjentów w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym odbywają się w obecności oddelegowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej z uwagi na fakt, że pomieszczenie przeznaczone do odwiedzin nie jest objęte systemem monitoringu. Minister zapewnił, że podejmowane są starania, aby ta forma odwiedzin była jak najmniej uciążliwa dla pacjentów, jednak nie można zapominać, że pacjenci przebywający w Ośrodku to osoby niebezpieczne, z wieloletnią przeszłością więzienną, przejawiające głębokie zaburzenia osobowości i poprzez to stwarzające bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności seksualnej innych osób.