Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu danych umieszczanych na bilecie okresowym z dnia 2015-07-07.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
VII.501.80.2015
Data sprawy:
2015-07-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu danych umieszczanych na bilecie okresowym.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi w sprawie zakresu danych zbieranych przez przewoźników w celu wydania biletu okresowego. Podstawa prawna do zamieszczania danych osobowych na bilecie lub zapisania ich w pamięci elektronicznej biletu wynika z przepisów ustawy Prawo przewozowe. Wątpliwości Rzecznika budzi treść przepisu ustawy, który uprawnia do umieszczenia na bilecie innych informacji, oprócz danych enumeratywnie wymienionych w ustawie, w tym danych osobowych pasażera, jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym przewozie osób. Z uwagi na konstytucyjny standard autonomii informacyjnej obywateli, regulacja ustawowa powinna zawierać szczegółowy i wyraźnie sprecyzowany katalog danych osobowych, których przetwarzanie przy sprzedaży biletu jest możliwe. Opisany problem był podnoszony już w 2012 roku przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w wystąpieniu do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W odpowiedzi Ministerstwa zostało wskazane, że umieszczanie na bilecie takich danych osobowych jak numer PESEL nie wydaje się być uzasadnione. Problem ten miała rozwiązać nowelizacja Prawa przewozowego poprzez wprowadzenie zamkniętego katalogu danych zamieszczanych na bilecie. Z uwagi na nadal niezmienione brzmienie przepisu Prawa przewozowego, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie, a w razie podzielenia oceny Rzecznika, o podjęcie działań w celu znowelizowania ustawy Prawo przewozowe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-07-30
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury i Rozwoju (30.07.2015 r.) zgodziła się z opinią, że wymóg umieszczania na bilecie okresowym innych danych osobowych niż niezbędne dla przewoźnika nie znajduje uzasadnienia ze względu na cel gromadzenia tych danych przez administratora, jakim jest możliwość identyfikacji osoby uprawnionej do posługiwania się biletem. W związku z powyższym, za zasadną należy uznać propozycję doprecyzowania ustawy Prawo przewozowe, poprzez zamieszczenie zamkniętego i wyraźnie sprecyzowanego katalogu danych osobowych, które przewoźnik będzie mógł przetwarzać przy sprzedaży biletu. Niemniej jednak, podjęcie decyzji co do wszczęcia działań legislacyjnych w celu zmiany przepisów w ramach ewentualnej kompleksowej nowelizacji tej ustawy będzie możliwe dopiero w następnej kadencji Parlamentu.