Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyspieszenia prac nad uruchomieniem całodobowego telefonu pomocowego dla kobiet – ofiar przemocy z dnia 2015-07-21.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VIII.816.4.2014
Data sprawy:
2015-07-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyspieszenia prac nad uruchomieniem całodobowego telefonu pomocowego dla kobiet – ofiar przemocy.
Rzecznik Praw Obywatelskich, wykonując zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania wynikające z ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, szczególną uwagę poświęca problemowi przemocy ze względu na płeć i skutecznemu przeciwdziałaniu temu zjawisku. Już w 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich rekomendowała udostępnienie ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu dla kobiet – ofiar przemocy, w celu udzielania porad oraz umożliwienia powiadomienia odpowiednich służb w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, utworzenie całodobowej, bezpłatnej, ogólnopolskiej linii telefonicznej dla ofiar przemocy w rodzinie i ze względu na płeć przewiduje Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o przyspieszenie uruchomienia takiej infolinii, zwłaszcza wobec uznania obecnie dostępnych w tym zakresie rozwiązań za niewystarczające. Do ustanowienia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania udzielającego porad z zachowaniem poufności lub anonimowości osób dzwoniących zobowiązuje Polskę Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie takiego zaplanowania środków budżetowych, aby uruchomienie bezpłatnej infolinii dla kobiet, ofiar przemocy domowej ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej, nastąpiło w najwcześniejszym możliwym terminie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-09-09
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (09.09.2015 r.) poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 utworzenie całodobowej, bezpłatnej ogólnopolskiej linii telefonicznej dla ofiar przemocy w rodzinie i ze względu na płeć zostało zlecone ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przy wsparciu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Środki finansowe na funkcjonowanie infolinii nie pochodzą z budżetu Ministra Zdrowia, a są przekazywane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zadaniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest koordynacja programu na szczeblu centralnym i od jego decyzji oraz przekazania środków finansowych na ten cel będzie uzależnione wcześniejsze funkcjonowanie w pełnym zakresie omawianej infolinii. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewnia o swojej gotowości prowadzenia całodobowego Telefonu dla kobiet ofiar przemocy już od 2016 r. Aktualnie, w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00, a w niedziele i święta w godz. 8.00-16.00, funkcjonuje telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Obsługują go konsultanci przygotowani do pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie. PARPA współpracuje także z osobami, które biegle posługują się językiem migowym. W związku z powyższym istnieje możliwość zapewnienia dostępu do konsultacji osobom głuchym doznającym przemocy, jednak wymaga to dodatkowego nakładu finansowego związanego z uruchomieniem wideotelefonu dla osób głuchych.