Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla rolników z dnia 2015-07-14.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.22.2015
Data sprawy:
2015-07-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla rolników.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi związane z przyznawaniem pomocy finansowej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Skarżący zwracają uwagę na wprowadzenie nowych rozwiązań w czasie trwania naboru wniosków o tego rodzaju dopłaty. Zmiana dotyczy istotnej kwestii stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wysokość dopłat wypłacanych w tym samym roku z tej samej puli środków będzie zróżnicowana ze względu na moment wydania decyzji w sprawie udzielenia tego rodzaju dopłat unijnych. Zdaniem Rzecznika nie można podzielić poglądu zaprezentowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że wejście w życie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów nie dokonało zróżnicowania wśród starających się o pomoc finansową rolników, ponieważ rozporządzenie weszło w życie w trakcie trwania naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Wątpliwości natury konstytucyjnej budzi wprowadzenie nowych stawek dopłat w czasie trwania okresu, w którym następowało składanie wniosków o dopłaty. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Możliwość korzystania z konstytucyjnego prawa czy wolności może podlegać ograniczeniu, ale nie może być to ograniczenie wprowadzone arbitralnie. Jednym z podstawowych aspektów zasady prawidłowej legislacji jest zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. W tym kontekście Rzecznik krytycznie ocenia z punktu widzenia standardów konstytucyjnych niezamieszczenie w rozporządzeniu przepisów intertemporalnych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-08-06
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (06.08.2015 r.) wyjaśnił, że dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany są w całości wypłacane ze środków budżetu państwa w ramach dozwolonej pomocy de minimis i nie są dopłatami unijnymi. Stawki omawianych dopłat określono na poziomie umożliwiającym udzielenie dopłat wszystkim wnioskodawcom w ramach kwoty zaplanowanej na ten cel w ustawie budżetowej na 2015 rok. Kwota ta, ze względu na trudną sytuację budżetową, nie może zostać zwiększona. Celem wprowadzenia dopłat była poprawa jakości artykułów rolno-spożywczych dostępnych na rynku poprzez zachęcenie rolników do stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Mechanizmem dopłat objęto wymienione w rozporządzeniu ważne gospodarczo gatunki, w których wymiana materiału siewnego utrzymuje się na niezadawalającym poziomie. Zdaniem Ministra omawianej w wystąpieniu zmiany przepisów powszechnie obowiązujących nie sposób rozpatrywać przez pryzmat zasady równości w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.