Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie organizowania zgromadzeń na terenach kolejowych z dnia 2015-07-21.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
VII.613.2.2015
Data sprawy:
2015-07-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie organizowania zgromadzeń na terenach kolejowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, na obszarze kolejowym zabrania się zwoływania i urządzania zgromadzeń bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego. Regulacja przyjęta w rozporządzeniu wzbudziła wątpliwości Rzecznika zarówno z przyczyn formalnych, z uwagi na ograniczenie konstytucyjnie chronionej wolności zgromadzeń w akcie wykonawczym do ustawy, a nie w drodze aktu parlamentu, jak tego wymaga Konstytucja, jak i z uwagi na wymóg uzyskania zgody na zorganizowanie zgromadzenia. Wybór systemu notyfikacji, obowiązującego w ogólnej regulacji prawa zgromadzeń, zamiast reżimu, w którym odpowiedni organ wydaje zgodę na odbycie zgromadzenia, jest związany z wolnościowym charakterem tego uprawnienia. Ustawodawca, wybierając taki model, uznaje, że najpełniej odpowiada on istocie regulacji wolności zgromadzeń, zagwarantowanej w Konstytucji. Należy także zwrócić uwagę, że przepisy wymagają zgody zarządcy lub przewoźnika, jednak nie uregulowano trybu uzyskania zgody, formy, w jakiej powinna zostać udzielona, ani drogi odwoławczej, w przypadku nieotrzymania zgody na zorganizowanie zgromadzenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie, a w razie podzielenia wątpliwości, o podjęcie działań w celu zmodyfikowania obowiązującego stanu prawnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-02
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi z 2 marca 2016 r. nie podzielił wątpliwości Rzecznika i poinformował, że ograniczenie wolności zgromadzeń na terenie kolejowym określa ustawa o transporcie kolejowym, natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych doprecyzowują regulacje zawarte w ustawie. Podstawowym argumentem za ograniczeniem prawa do organizowania zgromadzeń na obszarze kolejowym jest zapewnienie na tym obszarze bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa osób.