Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uprawnienia policjantów do otrzymania części zawieszonego uposażenia z dnia 2015-07-23.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7042.24.2015
Data sprawy:
2015-07-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uprawnienia policjantów do otrzymania części zawieszonego uposażenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął do zbadania sprawę utraty przez funkcjonariusza Policji części zawieszonego uposażenia wskutek zwolnienia ze służby w Policji przed uprawomocnieniem się orzeczenia sądu. Dotyczy to sytuacji gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania funkcjonariusz Policji nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Policji w sytuacji gdy policjant, który został zawieszony w czynnościach służbowych w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby, lecz stosowne orzeczenie uniewinniające lub umarzające postępowanie zostało wydane po zwolnieniu policjanta ze służby, brak jest podstaw do przyznania zawieszonej części uposażenia wraz z obligatoryjnymi podwyżkami. Inaczej mówiąc, zawieszony w czynnościach służbowych policjant, po zakończeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego będącego przyczyną zawieszenia w czynnościach służbowych, otrzyma zawieszoną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki wprowadzone w okresie zawieszenia, pod warunkiem, że w postępowaniach tych nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. Rzecznik przyjął do wiadomości korzystne dla zwolnionych policjantów stanowisko Komendy Głównej Policji, z którego wynika, że nawet w przypadku, jeżeli uniewinnienie policjanta następuje po rozwiązaniu z nim stosunku służbowego, to należy uznać, iż przysługuje mu prawo do zawieszonej części uposażenia oraz obligatoryjnych podwyżek wprowadzonych w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych. Jednak odmienne stanowisko zajmują w swych orzeczeniach Naczelny Sąd Administracyjny oraz niektóre wojewódzkie sądy administracyjne. Poszczególne pragmatyki służbowe regulują omawiane zagadnienie w sposób niejednolity. Różnicowanie zasad zwrotu części uposażenia funkcjonariuszy poszczególnych służb mundurowych budzi wątpliwości Rzecznika z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany opisanego stanu rzeczy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-09-08
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (08.09.2015 r.) stwierdził, że postulatu dokonania nowelizacji przepisów ustawy o Policji, podniesionego w wystąpieniu Rzecznika, nie uzasadniają jednoznacznie zawarte w wystąpieniu wątpliwości co do zgodności przepisów tej ustawy z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa oraz równego traktowania. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że przesłanki otrzymania zawieszonej części uposażenia określone w przepisach art. 124 oraz art. 125 ustawy o Policji nie są tożsame (zawieszenie w czynnościach służbowych bądź tymczasowe aresztowanie funkcjonariusza Policji), zagadnienie to zostanie uwzględnione podczas trwających obecnie prac w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prac nad projektem założeń projektu ustawy o Policji, prowadzonych przez Zespół do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji, powołany na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.