Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępnienia osobom pozbawionym wolności obowiązujących przepisów kodeksu karnego wykonawczego z dnia 2015-07-28.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.2325.2015
Data sprawy:
2015-07-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępnienia osobom pozbawionym wolności obowiązujących przepisów kodeksu karnego wykonawczego.

Do Rzecznika wpływają liczne wnioski osób pozbawionych wolności, w których podnoszą, iż nie mają możliwości zapoznania się z nowymi regulacjami kodeksu karnego wykonawczego. W sytuacji znacznych zmian przepisów, osoby pozbawione wolności mają nadzieję na skrócenie odbywanych kar lub złagodzenie reżimu więziennego. Uzyskiwane z różnych źródeł informacje, niejednokrotnie nieodpowiadające rzeczywistemu brzmieniu wprowadzonych unormowań, mogą powodować zwiększenie oczekiwań nieadekwatnych do istoty nowelizacji i wywołać niepożądane reakcje ze strony osób osadzonych. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, na prośbę skazanego (tymczasowo aresztowanego) udostępnia się mu kodeks karny wykonawczy oraz wydane na jego podstawie akty wykonawcze. Dlatego wydaje się celowym zakupienie przez wszystkie jednostki penitencjarne ujednoliconych tekstów kodeksów uwzględniających stan prawny obowiązujący od dnia 1 lipca 2015 r., w ilości umożliwiającej udostępnienie osadzonym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o podjętej decyzji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-08-27
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (27.08.2015 r.) wyjaśnił, że jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego w dniu 1 lipca 2015 r., Służba Więzienna przeprowadziła szeroką akcję informacyjną. Za pośrednictwem wszystkich dostępnych w jednostkach penitencjarnych środków, jak studia telewizji więziennej, radiowęzły, tablice ogłoszeń oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości osadzonych w trakcie rozmów indywidualnych, regularnie były i nadal są rozpowszechniane komunikaty i informacje dotyczące zmian w obowiązujących przepisach. W każdej jednostce penitencjarnej osadzeni mają dostęp do stanowisk komputerowych z Systemem Informacji Prawnej Lex Polonica, w pełnym zakresie abonamentu wykupionego przez Służbę Więzienną. Ponadto Centralny Zarząd Służby Więziennej planuje dokonanie zakupu 4 tysięcy egzemplarzy ujednoliconego tekstu kodeksu karnego wykonawczego, które po przeprowadzeniu wymaganej procedury zostaną rozdysponowane do jednostek penitencjarnych.