Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji projektów unijnych dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu z dnia 2015-08-03.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
VII.815.1.2014
Data sprawy:
2015-08-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji projektów unijnych dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę realizowania projektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Udział w projektach unijnych ma charakter dobrowolny, zarówno po stronie beneficjentów, którym udostępnia się środki do rozdysponowania, jak i wnioskodawców, do których bezpośrednio trafiają korzyści materialne. Nie budzi wątpliwości, że z uwagi na wyjątkowy charakter tej pomocy finansowej i jej ograniczenia ilościowe, koniecznym jest wprowadzenie kryteriów i procedury wyboru podmiotów, do których pomoc ta zostanie skierowana. Podstawą wyboru podmiotów, do których ostatecznie trafią środki materialne powinna być przede wszystkim rzetelna merytoryczna ocena spełnienia odpowiednich kryteriów. Wymogi formalne mają istotne znaczenie i zdecydowanie usprawniają prace przy trwającej procedurze konkursowej, ale nie powinny mieć charakteru zaporowego. Brak możliwości uzupełnienia złożonego wniosku lub jego sprecyzowania utrudnia właściwym organom rzetelne sprawdzenie wpływających aplikacji. Uzasadnione są obawy, iż w praktyce wymogi formalne wniosku będą wykorzystywane jako czynnik eliminujący pewną grupę podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach projektu unijnego i to niezależnie od spełniania przez te osoby faktycznych kryteriów przyznania pomocy. Wprowadzenie możliwości wezwania do uzupełnienia wniosku lub jego sprecyzowania daje realną szansę wnioskodawcom na udział w oferowanych im konkursach. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 


Data odpowiedzi:
2015-08-28
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (28.08.2015 r.) wyjaśnił, że celem ogólnym projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy W. było zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, w tym osobom niepełnosprawnym. Procedura wyboru projektów do realizacji została zakończona. Środki będą wydatkowane przez gminę tylko do końca 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach programów perspektywy finansowej 2014-2020 kryteria formalne nie powinny stanowić dla beneficjentów przeszkody w dostępie do udziału w konkursach.