Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studia z dnia 2015-09-01.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.34.2015
Data sprawy:
2015-09-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studia.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg, których przedmiotem jest kwestia wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studia. W ocenie skarżących kwoty pobierane przez uczelnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego są za wysokie, biorąc pod uwagę sytuację materialną niektórych aplikujących, w szczególności w sytuacji złożenia aplikacji na kilka uczelni lub na kilka kierunków studiów. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni wyższej na rok akademicki 2015/2016 reguluje wyłącznie maksymalne stawki, jakie mogą pobrać uczelnie oraz różnicuje te kwoty w zależności od tego, czy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkowe sprawdziany. Uczelnie przeważnie decydują się na pobieranie najwyższych możliwych kwot, a władze uczelni często nie uzasadniają tych decyzji. Istnieją wątpliwości, czy opłaty odpowiadają rzeczywistym kosztom rekrutacji. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-09-24
Opis odpowiedzi:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (24.09.2015 r.) nie podzielił wątpliwości wyrażonych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Szkoły wyższe są autonomiczne we wszystkich obszarach swego działania, także w zakresie ustalania warunków przyjęć na studia. Uczelnia może kształtować warunki przyjęć na organizowane przez siebie studia, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. W opinii Ministerstwa obecne uregulowanie kwestii rekrutacji na studia oraz zasad ustalania wysokości opłat znajduje merytoryczne uzasadnienie. Opłaty określone corocznie w rozporządzeniu w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na dany rok akademicki pozostają na niezmiennym poziomie od wielu lat, dzięki czemu realny koszt ubiegania się o przyjęcie na studia spada.