Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zalesiania gruntów położonych na obszarach Natura 2000 z dnia 2015-09-04.

Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
VII.7202.2.2015
Data sprawy:
2015-09-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zalesiania gruntów położonych na obszarach Natura 2000.

We wcześniejszym wystąpieniu Rzecznik zauważył, że dla większości obszarów Natura 2000 nie zostały ustanowione plany ochrony ani plany zadań ochronnych. Tymczasem zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskanie pomocy na zalesienie było możliwe pod warunkiem, że planowane zalesienie gruntu położonego na obszarze Natura 2000 nie było sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów. W celu otrzymania pomocy wnioskodawca musiał otrzymać m.in. opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia gruntu leżącego na obszarze Natura 2000 z planami ochrony lub planami zadań ochronnych. W sytuacji gdy nie istniał plan ochrony dla danego obszaru, taka opinia nie mogła zostać w ogóle wydana. Z wcześniejszej korespondencji w sprawie wynikało, że w ocenie Ministra Środowiska jedynym rozwiązaniem byłaby zmiana wspomnianego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pismo Rzecznika stwierdził, że konieczne jest utrzymanie tego rozporządzenia w takim samym kształcie. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, na jakim etapie znajduje się proces tworzenia planów ochrony i planów zadań ochronnych na obszarach Natura 2000 w kontekście realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-09-30
Opis odpowiedzi:
Minister Środowiska (30.09.2015 r.) poinformował, że łącznie ustanowiono dokumenty planistyczne dla 428 obszarów Natura 2000. Jednocześnie Minister ponownie wskazał, że biorąc pod uwagę obowiązujące zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, zgodnie z którymi wydanie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska opinii o braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony albo planami zadań ochronnych obszaru Natura 2000 nie jest możliwe w przypadku braku ustanowionego odpowiedniego dokumentu planistycznego, wskazane wydaje się przeprowadzenie modyfikacji zapisów tego rozporządzenia. Uzasadnione wydaje się, aby modyfikacja wprowadzała możliwość wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska opinii o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru w przypadku braku ustanowionych planów ochrony bądź planów zadań ochronnych.