Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przyznania ulgi w opłatach paszportowych osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne z dnia 2015-09-16.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VII.534.26.2015
Data sprawy:
2015-09-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przyznania ulgi w opłatach paszportowych osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne, które chcąc wyrobić sobie paszport, nie mogą uzyskać żadnych ulg w opłatach za jego wydanie. Jako podstawa odmowy udzielenia ulgi podawany jest przepis ustawy o dokumentach paszportowych, który stanowi, że ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu. Przepisy nie przewidują natomiast, aby ulgi takie mogły być udzielane osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne, które stanowią element pomostowy między okresem, w którym przysługiwało wynagrodzenie za pracę i zasiłek dla bezrobotnych, a nabyciem uprawnień do świadczeń emerytalnych. Zdaniem Rzecznika brak obiektywnej przesłanki uzasadniającej różne traktowanie osób pobierających świadczenia przedemerytalne oraz emerytów i rencistów w zakresie przyznania ulg z tytułu wydania paszportu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy o dokumentach paszportowych, poprzez ujęcie w kręgu osób uprawnionych do ulgi w opłacie za wydanie paszportu również osób pobierających świadczenia przedemerytalne.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-10-13
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (13.10.2015 r.) wskazał, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym osoby pobierające świadczenia przedemerytalne nie są uprawnione do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu, ponieważ świadczenia te nie są równoznaczne z ustalonym prawem do emerytury. W ustawie o opłatach paszportowych określono zamknięty katalog osób uprawnionych do ulgi za wydanie paszportu, wśród których wymieniono m.in. emerytów, rencistów oraz osoby niepełnosprawne, a także ich współmałżonków pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi aktualnie analizę przepisów prawa dotyczących dokumentów paszportowych pod kątem ewentualnej zmiany systemu paszportowego. Minister zapewnił, że kwestia podniesiona w wystąpieniu zostanie uwzględniona podczas najbliższych prac legislacyjnych nad przepisami paszportowymi.