Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne z dnia 2015-09-25.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.26.2015
Data sprawy:
2015-09-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne.

W wystąpieniu Rzecznik porusza kwestię kryteriów przyznawania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016, zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydanym na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W poprzednim stanie prawnym przepisy nie uzależniały przyznania stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne od typu studiów. Obecnie w związku z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2015/2016 może otrzymać jednie student, który ukończył rok studiów, a także uzyskał w czasie studiów wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, związane z odbywanymi studiami, bądź też uzyskał wybitne osiągnięcia w sporcie. W ocenie Rzecznika ograniczenie możliwości skorzystania ze stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne jedynie do kręgu studentów kierunków artystycznych wydaje się niesłusznym rozwiązaniem. Mając na względzie konstytucyjną zasadę równości, stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne powinno być traktowane w oderwaniu od studiowanego kierunku, tak jak stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia działań w celu zmiany obowiązującego stanu prawnego na rzecz osób, które obecnie nie mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-11-19
Opis odpowiedzi:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (19.10.2015 r.) nie podzielił stanowiska Rzecznika i wyjaśnił, że zmiany w zakresie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia nie wprowadzają zasadniczych modyfikacji warunków przyznawania tych stypendiów. Nowelizacja miała na celu pełne odzwierciedlenie stosowanej od lat i niekwestionowanej w orzecznictwie zasady, iż osiągnięcia naukowe i artystyczne mają być związane ze studiowanym kierunkiem. Natomiast wybitne osiągnięcia sportowe studenci zdobywają niezależnie od kierunku studiów.