Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad opiniowania wniosków o przyznanie nagród nauczycielom akademickim z dnia 2015-09-25.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.2.2015
Data sprawy:
2015-09-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad opiniowania wniosków o przyznanie nagród nauczycielom akademickim.
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił we wcześniejszym wystąpieniu z dnia 31 lipca 2014 r. problem dotyczący zasad opiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom akademickim nagród ministra właściwego w sprawach szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Szczegółowe zasady określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich. Zgodnie z przepisami rozporządzenia do wniosku o nagrodę należy dołączyć trzy rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż zatrudniające kandydata do nagrody. Literalne brzmienie tych przepisów wyłącza spośród grona osób rekomendujących kandydata do nagrody naukowców nigdzie nie zatrudnionych, w tym w szczególności w praktyce naukowców emerytowanych. Przyjęte rozwiązanie może stanowić przejaw dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek. W odpowiedzi na wystąpienie zapewniono Rzecznika, że wszystkie zgłoszone propozycje zmian przepisów i stosowanych procedur, w tym kwestie statusu osób sporządzających rekomendacje zostaną rozważone podczas prac nad ewentualną nowelizacją przepisów z zakresu przyznawania nagród ministra dla nauczycieli akademickich. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozważyło już wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-10-21
Opis odpowiedzi:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (21.10.2015 r.) poinformowała, że po analizie uwag zgłoszonych do rozporządzenia w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich uzgodniono, że postulowane umożliwienie emerytowanym uczonym sporządzania rekomendacji do wniosków o nagrody w trybie tego rozporządzenia nie wydaje się zasadne. Zarówno emerytowani nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy naukowi, mogą pozostawać w stosunku pracy ze szkołą wyższą, jednostką naukową bądź innym podmiotem. Dalsze zatrudnianie na podstawie umowy o pracę emerytowanych uczonych jest częstą praktyką w środowisku naukowym. Wymóg zatrudnienia osoby sporządzającej rekomendację do wniosku o nagrodę ma jedynie na celu korzystanie z wiedzy, dorobku i doświadczenia osób czynnych zawodowo, a nie dyskryminację uczonych posiadających status emeryta. Intencją takiego sformułowania przepisów był zamiar zapewnienia braku konfliktu interesów pomiędzy kandydatami do nagród a osobami sporządzającymi rekomendacje, a także zapewnienie obiektywnej i rzetelnej oceny osiągnięć kandydatów do nagród.