Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy odbywających obowiązkowe ćwiczenia wojskowe z dnia 2015-09-29.

Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7042.93.2015
Data sprawy:
2015-09-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy odbywających obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargę żołnierza rezerwy dotyczącą odmowy wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia. Odmowę wypłaty świadczenia uzasadniono brzmieniem przepisu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Rzecznika obowiązująca regulacja, pomijając żołnierzy rezerwy, którzy w czasie odbywania obowiązkowych ćwiczeń wojskowych byli zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, narusza ich prawo do równego traktowania w zakresie rekompensaty utraconego wynagrodzenia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie działań w celu uregulowania przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-11-13
Opis odpowiedzi:
Minister Obrony Narodowej (13.11.2015 r.) przedstawił stanowisko, zgodnie z którym należy zachować w mocy obowiązującą regulację w zakresie świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych. Umowa zlecenia w żadnym razie nie jest formą zatrudnienia, a co za tym idzie, nie może być traktowana tożsamo z umową o pracę lub innymi formami zatrudnienia przewidzianymi w przepisach kodeksu pracy. Stąd też nie można w tym przypadku mówić o naruszeniu konstytucyjnej zasady równego traktowania. Resort obrony narodowej uważa, że rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu utraconych zarobków, o której mowa w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o osoby osiągające dochód z tytułu realizacji umowy zlecenia, jakkolwiek społecznie usprawiedliwione, spowodowałoby daleko idące trudności w obliczeniu wysokości potencjalnego świadczenia. Mając na uwadze jednorazowy i odrębny charakter każdej umowy zlecenia, należałoby ustalać wysokość rekompensaty w oparciu o wynagrodzenie ustalone w aktualnie trwającej umowie zlecenia. Byłoby to nie tylko odstępstwem od zasady przyjętej w ustawie, ale mogłoby prowadzić do zawierania fikcyjnych umów zleceń opiewających na wysokie kwoty wynagrodzenia, wyłącznie w celu uzyskania rekompensaty.