Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników z dnia 2015-10-05.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.12.2014
Data sprawy:
2015-10-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi dotyczące działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z treści skarg wynika, że osoby pracujące zawodowo, za które odprowadzane są składki ZUS, a nie KRUS, zostały uznane za niespełniające kryteriów do przyznania pomocy finansowej, w wyniku czego nie mogły otrzymać pomocy finansowej przewidzianej w ramach wymienionego działania. W ocenie Rzecznika przepisy unijne nie wymagają bezpośrednio, aby beneficjenci pomocy musieli być ubezpieczeni w KRUS. Istotnym przy tym działaniu jest przede wszystkim fakt podjęcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nie można zakładać, że wykonywanie innej niż rolnicza działalności zawodowej uniemożliwi wykonanie umowy związanej z otrzymaniem dofinansowania. Dla części ewentualnych wnioskodawców podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, oprócz samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, staje się koniecznością życiową. Niestety, kryterium nakazujące obowiązek ubezpieczenia w KRUS wyklucza takie osoby z możliwości otrzymania pomocy. Wymóg ubezpieczenia w KRUS przewidziano również w nowym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jedno z kryteriów do otrzymania pomocy dla młodych rolników w rozpoczęciu działalności gospodarczej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie wyjaśnień w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-10-19
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (19.10.2015 r.) wyjaśnił, że warunek dotyczący podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez beneficjentów działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wynika nie tylko z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale także z treści Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyjętego przez Radę ministrów i Komisję Europejską. Środki finansowe dostępne w działaniu zostały w większości wykorzystane, a pomoc przyznano znacznie większej liczbie osób, niż pierwotnie zakładano. Warunek dotyczący ubezpieczenia w KRUS ma na celu zapewnienie trwałości projektu oraz powiązanie z rolnictwem beneficjentów działania, którzy otrzymują premie na rozwój i modernizację gospodarstwa. Gospodarstwa korzystające ze wsparcia powinny generować zajęcie wystarczające na zagwarantowanie przynajmniej jednego miejsca pracy w pełnym wymiarze czasu. W odpowiedzi Minister podkreślił, że instrumenty programów rozwoju obszarów wiejskich, w przeciwieństwie do płatności bezpośrednich, nie mają charakteru powszechnego. Dlatego pomoc UE nie powinna przysługiwać wszystkim zainteresowanym, lecz wyłącznie tym, którzy zapewnią najlepsze wykorzystanie ograniczonych środków finansowych oraz realizację celów działania. Ponadto, w świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczenie w KRUS nie stoi na przeszkodzie zawieraniu przez beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” umów o dzieło czy umów zleceń.